Провеждане на информационен ден по Мярка 7.5 

Провеждане на информационен ден по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ към СВОМР на МИГ Свиленград Ареал от ПРСР 2014-2020 г.