Провеждане на информационен ден по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

Провеждане на информационен ден по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. във връзка с откриване на процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG 05М2ОP001-3.006 МИГ „Свиленград Ареал – Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и трудно достъпните райони“