Uncategorized

Бяха сключени два нови договора към Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ Свиленград ареал по мярка 4.1 от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. Единия договор е с  “ЕКО НЪТС” ООД и е с наименование  “Презасаждане  на 89,607 дка трайно насаждение от лавандула и закупуване на специализирана земеделска техника”  и е насочен към внедряване на нови процеси и технологии чрез нови производствени материални активи. Предвижда се презасаждане на трайно насаждение от лавандула  и закупуване на Метеостанция, Челен товарач, Щипка за товарене на лавандула и ремарке. Изпълнението на договора е до 24 месеца. Стойността на проекта е 97 607,08 лв., като безвъзмездната финансова помощ Прочети още…

Празникът „Произведено на територията на МИГ Свиленград Ареал“ се проведе на 21.05.2022г. на площада в село Студена. Целта на събитието бе да популяризира дейността на МИГ, както и да даде възможност на местните производители да представят своите продукти. Празникът  започна с откриване на изложение на местни кулинарни продукти. Най-атрактивната част от събитието бе готвенето на кулинарния историк Ангел Ангелов. Той приготви в юнашкия си тиган, свински кебап и раздаде на присъстващите над 200 порции от него. В празника се включиха и местни танцови формации. За доброто настроение на всички присъстващи, се погрижи оркестър „Колорит“ от град Хасково. На присъстващите бяха раздадени много награди. Празникът  еПрочети още…

  Заповядайте на 21 май  (събота) 2022г. в село Студена , за да опитате вкусния юнашки кебап  приготвен лично от шеф Ангел Ангелов.    Празникът „Произведено на територията на МИГ Свиленград Ареал“ ще се проведе от 10:00 часа на площада в село Студена  и включва: -Кулинарно шоу с участието на  шеф Ангел Ангелов; -Музикална програма с участието на фолклорен оркестър „Колорит“; -Концерт на местни танцови и певчески изпълнители -Забавна викторина с награди -Изложение на местни кулинарни продукти; Заповядайте!    Прочети още…

                                                                       От 3 до 7 април 2022г. свиленградски екскурзоводи от дейност „Спорт и туризъм“ посетиха град Костаневица на Кръки, в Словения. Там те участваха в обучение за туристически гидове по проект Rural Migrantour – Paths of Recovery/“Селски мигрант-Пътища за възстановяване“/, изпълняван от МИГ Свиленград Ареал. Проектът е финансиран по програма Еразъм+,  Ключова дейност 2-Сътрудничество и иновации, партньорства за творчество в областта на младежта. В проекта участват 5 партньорски организации от Словения,Прочети още…

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17.00 часа на 03.12.2021г.(включително) на електронна поща: migsvilengrad@mail.bg Предложенията и коментарите се представят като свободен текст в рамките на електронното писмо(e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word ОБЯВА ОПИК Условия за изпълнение МИГ Свиленград Ареал Условия за кандидатстване (2) Приложения към условията за изпълнение Приложения към Условията за кандидатстванеПрочети още…

МИГ „Свиленград-Ареал“, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка „Инвестиции в земеделски стопанства“.   1.Допустими кандидати:   За подпомагане могат да кандидатстват:   Земеделски производители /Физически и Юридически лица/:   Земеделски стопани Признати групи производители или признати организации на производители на земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 -2020 г.; За подпомагане само за проекти за колективни инвестиции могат да кандидатстват и юридически лица, регистрирани по Търговския закон и/или Закона за кооперациите, които включват най-малко 6 лица и са извън посочените в ал. 1. Допустими са само кандидати със седалищеПрочети още…

През изтеклата 2020 г. МИГ Свиленград Ареал  постигна значителен напредък в изпълнението на Стратегията за Водещо от общностите местно развитие. Бяха проведени шест процедури за набиране на проектни предложения по следните програми –  Програма за развитие на селските райони 2014-2020г., ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., и ОП „Околна среда“ 2014-2020 г. През годината се сключиха  16 тристранни договора за безвъзмездна финансова помощ. От Програмата за развитие на селските райони   По Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са получени общо шест проектни предложения и е сключен един договор на стойност 91 000 лв. с бенефициент – ЗП Георги Шишков;   По Мярка 4.2 –Прочети още…

    Приключи оценката по процедура № BG06RDNP001-137 на МИГ Свиленград ареал мярка 4.1.  Инвестиции в земеделски стопанства в изпълнение на СВОМР за подбор на проекти с първи краен срок за кандидатстване до 16.30 часа на 08.06.2020 г. С Решение № 56/23.07.2020 на УС на МИГ Свиленград Ареал бе приет Оценителен доклад на Комисията за оценка на постъпилите проектни предложения. Регистрираните по процедурата проектни предложения са 6, одобрени за финансиране от МИГ Свиленград Ареал са 6 проектни предложения. Общата стойност на одобрената БФП след приключила оценка на проектните предложения по процедура № BG06RDNP001-19.137 е 314 752, 98 лв. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ по процедуратаПрочети още…

МИГ Свиленград Ареал кани всички биопроизводители да попълнят Анкетна карта във връзка с изготвяне на анализ „Изследване на възможностите за развитие на биологичното земеделие, производството на био продукти и прилагане на добри европейски практики и агро-екологични дейности на територията на МИГ Свиленград Ареал“. Анкетната карта е анонимна, кратка и е възможно да бъде попълнена и подадена електронно. Възможно е да бъде попълнена и на място в офиса на МИГ Свиленград Ареал с адрес – гр. Свиленград, ул. Септемврийци 6 /бивш Дом на инвалида/. Анкетната карта е достъпна на страницата на МИГ Свиленград Ареал – http://migsvilengrad.org/, секция „Информационни материали“. Анкетно проучванеПрочети още…