Uncategorized

Заповядайте на 27 август  (събота) 2022г. в село Капитан Андреево , за да опитате вкусния юнашки кебап  приготвен лично от шеф Ангел Ангелов Празникът „Произведено на територията на МИГ Свиленград Ареал“ ще се проведе от 18:00 часа на площада в село Капитан Андреево  и включва: -Кулинарно шоу с участието на  шеф Ангел Ангелов; -Музикална програма с участието на фолклорен оркестър „Димитровград“; -Концерт на местни танцови  изпълнители -Забавна викторина с награди -Изложение на местни кулинарни продукти;     Заповядайте!Прочети още…

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ   ОБЯВА за прием на проектни предложения по процедура №BG06RDNP001-19.668 МИГ Свиленград ареал “ Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“     ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.   МИГ „Свиленград-Ареал“, кани желаещите да представят проектни предложения по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащабиПрочети още…

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ  ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г.   МИГ „Свиленград-Ареал“, кани желаещите да представят проектни предложения по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура „.   1.Допустими кандидати: За подпомагане могат да кандидатстват:   Община Свиленград; Юридически лица с нестопанска цел /ЮЛНЦ/, регистрирани по закона за юридическите лица с нестопанска цел; Читалища,Прочети още…

Бяха сключени два нови договора към Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ Свиленград ареал по мярка 4.1 от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. Единия договор е с  “ЕКО НЪТС” ООД и е с наименование  “Презасаждане  на 89,607 дка трайно насаждение от лавандула и закупуване на специализирана земеделска техника”  и е насочен към внедряване на нови процеси и технологии чрез нови производствени материални активи. Предвижда се презасаждане на трайно насаждение от лавандула  и закупуване на Метеостанция, Челен товарач, Щипка за товарене на лавандула и ремарке. Изпълнението на договора е до 24 месеца. Стойността на проекта е 97 607,08 лв., като безвъзмездната финансова помощ Прочети още…

Празникът „Произведено на територията на МИГ Свиленград Ареал“ се проведе на 21.05.2022г. на площада в село Студена. Целта на събитието бе да популяризира дейността на МИГ, както и да даде възможност на местните производители да представят своите продукти. Празникът започна с откриване на изложение на местни кулинарни продукти. Най-атрактивната част от събитието бе готвенето на кулинарния историк Ангел Ангелов. Той приготви в юнашкия си тиган, свински кебап и раздаде на присъстващите над 200 порции от него. В празника се включиха и местни танцови формации. За доброто настроение на всички присъстващи, се погрижи оркестър „Колорит“ от град Хасково. На присъстващите бяха раздадени много награди. Празникът еПрочети още…

Празникът „Произведено на територията на МИГ Свиленград Ареал“ се проведе на 21.05.2022г. на площада в село Студена. Целта на събитието бе да популяризира дейността на МИГ, както и да даде възможност на местните производители да представят своите продукти. Празникът  започна с откриване на изложение на местни кулинарни продукти. Най-атрактивната част от събитието бе готвенето на кулинарния историк Ангел Ангелов. Той приготви в юнашкия си тиган, свински кебап и раздаде на присъстващите над 200 порции от него. В празника се включиха и местни танцови формации. За доброто настроение на всички присъстващи, се погрижи оркестър „Колорит“ от град Хасково. На присъстващите бяха раздадени много награди. Празникът  еПрочети още…

  Заповядайте на 21 май  (събота) 2022г. в село Студена , за да опитате вкусния юнашки кебап  приготвен лично от шеф Ангел Ангелов.    Празникът „Произведено на територията на МИГ Свиленград Ареал“ ще се проведе от 10:00 часа на площада в село Студена  и включва: -Кулинарно шоу с участието на  шеф Ангел Ангелов; -Музикална програма с участието на фолклорен оркестър „Колорит“; -Концерт на местни танцови и певчески изпълнители -Забавна викторина с награди -Изложение на местни кулинарни продукти; Заповядайте!    Прочети още…

                                                                       От 3 до 7 април 2022г. свиленградски екскурзоводи от дейност „Спорт и туризъм“ посетиха град Костаневица на Кръки, в Словения. Там те участваха в обучение за туристически гидове по проект Rural Migrantour – Paths of Recovery/“Селски мигрант-Пътища за възстановяване“/, изпълняван от МИГ Свиленград Ареал. Проектът е финансиран по програма Еразъм+,  Ключова дейност 2-Сътрудничество и иновации, партньорства за творчество в областта на младежта. В проекта участват 5 партньорски организации от Словения,Прочети още…

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17.00 часа на 03.12.2021г.(включително) на електронна поща: migsvilengrad@mail.bg Предложенията и коментарите се представят като свободен текст в рамките на електронното писмо(e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word ОБЯВА ОПИК Условия за изпълнение МИГ Свиленград Ареал Условия за кандидатстване (2) Приложения към условията за изпълнение Приложения към Условията за кандидатстванеПрочети още…