Uncategorized

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17.00 часа на 03.12.2021г.(включително) на електронна поща: migsvilengrad@mail.bg Предложенията и коментарите се представят като свободен текст в рамките на електронното писмо(e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word ОБЯВА ОПИК Условия за изпълнение МИГ Свиленград Ареал Условия за кандидатстване (2) Приложения към условията за изпълнение Приложения към Условията за кандидатстванеПрочети още…

МИГ „Свиленград-Ареал“, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка „Инвестиции в земеделски стопанства“.   1.Допустими кандидати:   За подпомагане могат да кандидатстват:   Земеделски производители /Физически и Юридически лица/:   Земеделски стопани Признати групи производители или признати организации на производители на земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 -2020 г.; За подпомагане само за проекти за колективни инвестиции могат да кандидатстват и юридически лица, регистрирани по Търговския закон и/или Закона за кооперациите, които включват най-малко 6 лица и са извън посочените в ал. 1. Допустими са само кандидати със седалищеПрочети още…

През изтеклата 2020 г. МИГ Свиленград Ареал  постигна значителен напредък в изпълнението на Стратегията за Водещо от общностите местно развитие. Бяха проведени шест процедури за набиране на проектни предложения по следните програми –  Програма за развитие на селските райони 2014-2020г., ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., и ОП „Околна среда“ 2014-2020 г. През годината се сключиха  16 тристранни договора за безвъзмездна финансова помощ. От Програмата за развитие на селските райони   По Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ са получени общо шест проектни предложения и е сключен един договор на стойност 91 000 лв. с бенефициент – ЗП Георги Шишков;   По Мярка 4.2 –Прочети още…

    Приключи оценката по процедура № BG06RDNP001-137 на МИГ Свиленград ареал мярка 4.1.  Инвестиции в земеделски стопанства в изпълнение на СВОМР за подбор на проекти с първи краен срок за кандидатстване до 16.30 часа на 08.06.2020 г. С Решение № 56/23.07.2020 на УС на МИГ Свиленград Ареал бе приет Оценителен доклад на Комисията за оценка на постъпилите проектни предложения. Регистрираните по процедурата проектни предложения са 6, одобрени за финансиране от МИГ Свиленград Ареал са 6 проектни предложения. Общата стойност на одобрената БФП след приключила оценка на проектните предложения по процедура № BG06RDNP001-19.137 е 314 752, 98 лв. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ по процедуратаПрочети още…

МИГ Свиленград Ареал кани всички биопроизводители да попълнят Анкетна карта във връзка с изготвяне на анализ „Изследване на възможностите за развитие на биологичното земеделие, производството на био продукти и прилагане на добри европейски практики и агро-екологични дейности на територията на МИГ Свиленград Ареал“. Анкетната карта е анонимна, кратка и е възможно да бъде попълнена и подадена електронно. Възможно е да бъде попълнена и на място в офиса на МИГ Свиленград Ареал с адрес – гр. Свиленград, ул. Септемврийци 6 /бивш Дом на инвалида/. Анкетната карта е достъпна на страницата на МИГ Свиленград Ареал – http://migsvilengrad.org/, секция „Информационни материали“. Анкетно проучванеПрочети още…

На 29.10.2019г., председателят на Управителния съвет на МИГ Свиленград Ареал – Надя Пеева  и Кмета на Община Свиленград, инж. Георги Манолов подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП Развитие на човешките  ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд . Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект № BG05M9OP001-2.043-0001 „Социално – икономическа интеграция на маргинализираните общности на територията на община Свиленград“. Сключеният договор е на стойност 233 915,18 лв. с продължителност 16 месеца  и предвижда действия за подпомагане на интеграцията на пазара на труда, чрез предоставяне на възможност за включване в заетост на 32 лица и подобряване на техния достъп до социални иПрочети още…

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17.00 часа на 06.11.2019г.(включително) на електронна поща: migsvilengrad@mail.bg Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо(e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word Документи за информация Документи за попълване Документи към Условия за изпълнение 6.4_ Обява 6.4. Условия за кандидатстване Свиленград 6.4. Условия за изпълнениеПрочети още…

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, Имаме удоволствието да Ви информираме, че от 15.02.2019 г. до 12.05.2019 г. се приемат проектни предложения по Петата покана по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Гърция – INTERREG V-A ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020. Поканата е по приоритетна ос 1 на програмата: „Конкурентен и иновативен трансграничен регион“ и има за цел да повиши конкурентоспособността на МСП, като стимулира растежа на нови и съществуващи фирми чрез разширяване на икономическата им дейност към нови пазари и продукти. Информация по схематаПрочети още…

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ОБЯВА  за прием на проектни предложения по процедура №BG06RDNP001-19.055 МИГ Свиленград ареал “ Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г. 1.Допустими кандидати: За подпомагане могат да кандидатстват: Община Свиленград; Юридически лица с нестопанска цел /ЮЛНЦ/, регистрирани по закона за юридическите лица с нестопанска цел; Читалища, регистрираниПрочети още…