Галерия

МИГ Свиленград Ареал проведе работно посещение в Италия


 МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ ПРОВЕДЕ СВОЯ ВТОРИ ПРАЗНИК В С. МЕЗЕК

СНИМКИ ОТ ПРАЗНИК В С. МЕЗЕК


ПРАЗНИК НА МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ –  03.10.2020 Г.


ОБУЧЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ПО ОП НОИР 2014-2020 – 22.06.2020


Работно посещение на  МИГ Sud Est Barese в Италия

 


Провеждане на информационен ден по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. във връзка с откриване на процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG 05М2ОP001-3.006 МИГ „Свиленград Ареал – Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и трудно достъпните райони“

Провеждане на информационен ден по Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ към СВОМР на МИГ Свиленград Ареал от ПРСР 2014-2020 г.

Провеждане на информационен ден по ОПОС

Провеждане на информационен ден по Мярка 2.1 от Програмата за развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Провеждане на информационен ден по Мярка 1.1 от Програмата за развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

 

Обучение по Мярка 7.11. от ПРСР.