Мярка 11 „Повишаване на атрактивността на територията на МИГ и стимулиране на сътрудничеството чрез популяризиране на културно-историческото и природно наследство“

Наименование на процедура: МИГ Свиленград ареал 7.11 – „Повишаване на атрактивността на територията на МИГ и стимулиране на сътрудничеството чрез популяризиране на културно-историческото и природно наследство“

Проект: BG06RDNP001-19.054-0004- Нека пеем заедно“

Изпълнител: Фондация „Музикална младеж“- клон Свиленград

Период на изпълнение на проекта: 04.02.2020-19.10.2020

Стойност на проекта: 19 558 лева

Финансова помощ: 100 %

Описание на проекта:

Проектът има за цел да подобри качеството на живот на населението чрез укрепване на културните традиции на местната общност. Проектът  допринесе за опазване на месната идентичност и популяризиране на културното наследство и в частност детската песен. Осъществените дейности допринесоха за насърчаване на  местното население за включването му в общи инициативи съхраняване на културното наследство и за развитието на децата и младите хора в сферата на изкуството. Основната дейност включена в проектното предложение е провеждането на фестивал на детската песен, който се проведе в два етапа. Първият етап беше конкурс за написване на детска песен от български композитори. Вторият етап е провеждането на фестивала на детската песен, с който  се популяризира детската песен и  се приобщи и насърчи младежта и децата към културните ценности.

Цел/и на проекта:

Основната цел на проектното предложение е опазване на културните ценности и популяризиране на културното наследство в община Свиленград, чрез българската детска песен.

 Реализирани дейности по проекта:

1.Провеждане на конкурс за изпълнение на детска песен. Дейността стартира с обявяване на конкурс за изпълнение на детска песен от български композитори. За набирането на песни от български композитори беше обявен начален и краен срок. Журито беше съставено от ръководителите на заявилите участие. След приключване на обявения срок за набиране на песните, журито оцени и класира всички заявили участие в конкурса. За всички участници бяха изготвени награди- диплом и плакет.

2.Провеждане на фестивал „Нека пеем заедно“. Фестивалът се проведе в два последователни дни. В него взеха участие хорове, вокални групи и индивидуални изпълнители от страната. За децата от детския хор „Свиленград“ бяха закупени сценични костюми 50 броя. Целта на провеждане на фестивала е културен обмен ,създаване на контакти и сътрудничество между детски и младежки хорови колективи от страната. Чрез реализацията на тази дейност се предостави възможност за изява на младите хора и се обогати творческия им потенциал. На фестивала се представиха изпратените от български композитори детски песни. След приключване на фестивала беше издаден сборник с представени песни на фестивала.

3.Популяризиране на културното наследство в община Свиленград. Проведоха се  изнесени концерти в населени места в община Свиленград- с. Мезек, с.Левка, с. Студена ,с.Капитан Андреево, с цел популяризиране на културното наследство. Участие взеха децата от детски хор „Свиленград“. Изпълнението на дейността допринесе за популяризиране и насърчаване културната идентичност на местната общност. За целите на провеждането на концертите беше закупено оборудване за озвучаване.


Наименование на процедура: МИГ Свиленград ареал 7.11 – „Повишаване на атрактивността на територията на МИГ и стимулиране на сътрудничеството чрез популяризиране на културно-историческото и природно наследство“

Проект: BG06RDNP001-19.054-0002- Духът на народа от Свиленград и региона

Изпълнител: Неправителствена организация Мезек 2016-ТСП“

Период на изпълнение на проекта: 03.09.2020-14.12.2021

Стойност на проекта: 19 558 лева

Финансова помощ: 100 %

Описание на проекта:

Проектното включваше проучване, описване, опазване и популяризиране на нематериалното (живото) културно наследство в района на община Свиленград, и по- точно в 5 села(Мезек, Сива река, Щит, Момково, Левка), където то все още е живо. Благодарение на местните читалища по места това културно наследство се пази и разпространява. Те съхраняват цялото това живо културно наследство, което ги идентифицира като жители на определено селище или район. Все още по тези села има възрастни хора, които са носители на специфичната за региона култура, която е част от националното ни нематериално културно наследство. Именно тези хора с богат житейски опит могат да бъдат ценен източник на информация. Всеизвестно е, че казаното слово отлита, а написаното – остава. Затова  след  обучението на хората, които ще проучат, опишат и запишат съхранените и устно пазени традиционни знания в посочените 5 села, експерт(свързан с опазването на културното наследство от региона),  прегледа, обобщи и подготви за печат текстовия и снимковия материал в отделна книжка. Така чрез описаните традиционни обичаи, песни, носии, ястия, чрез представените цветни снимки, ще може да се очертае спецификата на всяко от 5-те села.

 Цел/и на проекта:

Целта на проектното предложение е да се проучи, опознае и популяризира живото културно наследство в региона. Това беше постигнато, чрез:

Изграждане на устойчиво сътрудничество между организациите с нестопанска цел; Насърчаване интереса на хората в неравностойно социално положение към културното наследство и превръщането им в обществено активни и подпомагащи музейната и читалищна дейност в региона;

Включване на тази група хора в теренни проучвания, свързани с опазването на нематериалното културно наследство;

Проучване, описване, опазване и популяризиране чрез съвременните ел. средства нематериалното културно наследство на хората от 5-те селища в общината.

 Реализирани дейности по проекта:

1.Теренни проучвания. Беше сформирана група от хора в неравностойно социално положение, беше закупено оборудване( диктофони-2бр., фотоапарати- 2бр., видеокамера- 1бр., аудио система за озвучаване- 1бр., ), тефтери и химикали- по 8 бр. от всяко, хранителни продукти е се проведоха 5 изложби;

2.Обобщаване на материалите и информацията, получена от „теренните проучвания“. Дейността стартира със закупуване на оборудване, необходимо за стартиране изпълнението на сключения договор с експерт – историк. Той разгледа и класифицира материалите събрани по време на теренните проучвания и изготви резюме, което беше отпечатано и подвързано. Обобщените материали от теренните проучвания бяха записани на електронни носители и раздадени заедно с резюмето на заинтересовани страни.

3.Организиране на мероприятие- семинар за популяризиране на селското културно наследство. Беше организирано мероприятие – семинар, на което беше представена мултимедийна презентация, съдържаща информация за съхраненото нематериално културно наследство в региона. След представянето на мултимедийната презентация беше открита изложба, която представи визуално части от останалото нематериално културно наследство в селата, участващи в проекта. За тази цел бяха закупени стативи и пана.

  1. Предпечат и печат на книга „Свиленград и регионът- един позабравен свят“. Бяха отпечатани 300 екземпляра от книгата и предоставени безвъзмездно на читалищата в региона, Исторически музей- Свиленград, Общинска библиотека Свиленград, Общинска администрация- Свиленград, с цел популяризиране на живото нематериално културно наследство.


Наименование на процедура: МИГ Свиленград ареал 7.11 – „Повишаване на атрактивността на територията на МИГ и стимулиране на сътрудничеството чрез популяризиране на културно-историческото и природно наследство“

Проект: BG06RDNP001-19.054-0005- „Обичам и играя хандбал“

Изпълнител: Сдружение Хандбален клуб„Свиленград“

Период на изпълнение на проекта: 26.11.2020 – 17.11.2021

Стойност на проекта: 19 558 лева

Финансова помощ: 100 %

 

Описание на проекта:

Проектното предложение е насочено към популяризиране, насърчаване и организиране на спортни прояви и създаване спортна култура, посредством провеждането на предвидените в проекта дейности – състезания, демонстрации или участие в различни спортни дейности за укрепване на здравето и борбата със стреса. Дейностите включват демонстрация от Хандбален клуб „Свиленград“ и спортно състезание/щафетни игри в с. Левка, в ОУ „Христо Ботев“. В проекта са включени провеждане на два турнира : Турнир по Хандбал за празника на града – 5-ти октомври и Коледен турнир по Хандбал, както организиране на спортен празник „Аз обичам спорта“.

 

Цел/и на проекта:

  1. Насърчаване включването на местното население в общи инициативи свързани със спорта;
  2. Популяризиране и повишаване на спортната култура
  3. Укрепване на здравето и борбата със стреса
  4. Оползотворяване на свободното време на младите хора

 

Реализирани дейности по проекта:

1.Демонстрация от Ханбален клуб „Свиленград“ и спортно състезание/щафетни игри в с. Левка. В тази дейност се организира и проведе спортно състезание и демонстрация по хандбал в ОУ „Христо Ботев“, с. Левка, Община Свиленград. Дейността беше насочена към децата живеещи и учащи извън общинския център, с цел те да се запознаят със спорта Хандбал.

2.Турнир по Хандбал за празника на града – 5-ти октомври. В тази дейност се организира и проведе турнир по хандбал за Празника на града – 5 октомври.

3.Коледен турнир по Хандбал. В тази дейност се организира и проведе турнир по Хандбал. Събитието се проведе в Спортна зала – гр. Свиленград. Дейността стартира с демонстрация, включваща целия процес на тренировката по Хандбал – физическа, техническа и тактическа подготовка. Беше представена и историята на Хандбала в Свиленград. Спортното събитие продължи с представяне на реалната игра, като участниците (72 младежи и 7 ветерана от общината) бяха разделени на отбори. За да се спази състезателният характер на играта беше осигурен съдия от Хандбален клуб „Свиленград“. След официалната част се организира неформален разговор между младежите и ветераните, в който ветераните споделиха своя опит в спорта, както и ползите от това да се спортува активно.

4.Организиране на спортен празник „Аз обичам спорта“. В тази дейност се организира и реализира спортен празник „Аз обичам спорта“, в който бяха поканени 24 деца от подготвителни групи от четири детски градини в град Свиленград. Бяха подготвени състезателни игри, подходящи за възрастта на участниците, чрез които се представиха елементи от хандбала. Спортният празник се проведе в Спортна зала – гр. Свиленград.


Наименование на процедура: МИГ Свиленград ареал 7.11 – „Повишаване на атрактивността на територията на МИГ и стимулиране на сътрудничеството чрез популяризиране на културно-историческото и природно наследство“

Проект: BG06RDNP001-19.054-0001- „Традиции и бъдеще за нашите деца“

Изпълнител: Народно читалище „Просвета-1870“-Свиленград

Период на изпълнение на проекта: 13.07.2020 – 18.10.2021

Стойност на проекта: 19 558 лева

Финансова помощ: 100 %

Описание на проекта:

С реализирането на проекта се подобри качеството на живот на населението чрез укрепване на културните традиции на местната общност. Проектът допринесе за опазване на месната идентичност и популяризиране на културното наследство. Насърчи се местното население за включването му в общи инициативи за изучаване и съхраняване на културното наследство и за развитието на децата и младите хора в сферата на изкуството. Проектът се осъществи от НЧ„Просвета-1870“ с подкрепата на НЧ“Развитие-1928″-с.Сива Река, НЧ „Отец Паисий-1929“-с.Момково, НЧ „Св. Св. Кирил и Методий-1928“-с.Студена, НЧ „Отец Паисий-1925″-с.Левка, НЧ“Изгрев-1921“-с.Мезек, Детската музикална школа, Дневен център за деца с тежки множествени увреждания „Надежда“-Свиленград. По проекта бяха издирени, съхранени и разучени местни детски игри, обичаи, песни, танци и занаяти. Създадоха се  групи по занаяти -кошничарство и грънчарство. Създаде се група, пресъздаваща стари детски игри и обичаи и  група по музикална терапия, в която  се включиха деца от читалището и деца от ДЦДТМУ „Надежда“. Издирените стари детски игри, обичаи, песни и танци бяха описани  в  заснети на DVD. В Свиленград  се проведе празник на занаятите, в който се демонстрираха старите занаяти. По време на празника  се проведе и уъркшоп, чрез който жителите и гостите на града също ще получиха знания и умения за занаятите. Чрез създадените група по занаяти и групата пресъздаваща старите детски игри, обичаи, песни и танци, като и чрез групата по музикална терапия се повиши качеството на живот на подрастващите, оползотвори се тяхното свободно време и се стимулира тяхното интелектуално и творческо развитие.

Цел/и на проекта:

Главната цел на проекта е: Повишаване на качеството на живот на населението чрез проучване, съхраняване и популяризиране на културните традиции на местната общност, оползотворяване на свободното време на подрастващите и стимулиране на тяхното интелектуално и творческо развитие.

Реализирани дейности по проекта:

1.Създаване на групи за обучение по стари занаяти „Назад към корените“. В тази дейност се създадоха 2 групи по занаяти- кошничарство и грънчарство. Това беше иновативна дейност, каквато за първи път се провежда в община Свиленград. Групата по кошничарство имаше за цел да запознае децата с традиционния български занаят и с възможностите за създаване на различни предмети. Усвоиха се тънкостите на кошничарските плетки. В процеса на плетене се усвоиха знания как се подготвят материалите, как се започва и какви довършителни работи трябва да се направят за получаване на качествено изделие. Групата по грънчарство имаше за цел да запознае учениците с историята на грънчарството и видовете глина, с основните способи за изработване на глинени съдове. Усвоиха се практически занимания за изработване на глинени съдове, посредством ръцете, чрез притискане и усукване на материала. В групата по грънчарство се включиха и деца от Дневен център за деца с тежки множествени увреждания „Надежда“. Групите по занаяти участваха във фестивал „Празник на занаятите“.

2.Създаване на група по музикална терапия- „Силата на музиката“. Проведоха се  6 броя музикални занимания, в които взеха участие 30 деца представители на Вокална група „Весели звънчета” към НЧ”Просвета-1870”, музиканти от детска музикална общинска школа и деца от Дневен център за деца с тежки множествени увреждания „Надежда“. Беше оборудвана зала за провеждане на музикални занимания. По време на заниманията децата заедно слушаха музика, пяха и свиреха на различни инструменти.. Дейността приключи с участие на децата от групата по музикална терапия в мероприятие, организирано от Читалището

3.Създаване на група за възстановка на детски игри и обичаи от миналото- „Да съхраним българското“. Дейността стартира със създаване на мрежа от присъединени към проекта пет читалища от села на територията на МИГ. С тяхна помощ се извърши проучване, издирване и документиране на характерни обичаи, ястия и детски игри от миналото в селата: Сива Река, Момково, Левка, Мезек, Студена. Създаде се група за пресъздаване на детски игри от миналото, в която участват общо 29 деца. За всички участници в групата бяха закупени 29 бр. фолклорни костюма. Беше подготвен еднодневен празник на традициите, в който се представиха проучените стари игри обичаи, песни и танци. Празникът беше заснет на DVD диск, а в брошура са описани част от проучените обичаи, детски игри, песни и танци.

нч просвета


Наименование на процедура: МИГ Свиленград ареал 7.11 – „Повишаване на атрактивността на територията на МИГ и стимулиране на сътрудничеството чрез популяризиране на културно-историческото и природно наследство“

Проект: BG06RDNP001-19.054-0003- „Съхранено наследство за бъдещите поколения“

Изпълнител: СДРУЖЕНИЕ „ЗАЕДНО ЗА СВИЛЕНГРАД“

Период на изпълнение на проекта: 26.11.2020 – 29.10.2021

Стойност на проекта: 19 557,84 лева

Финансова помощ: 100 %

Описание на проекта:

По проекта се осъществиха дейности, свързани с проучване и популяризиране на местното културно наследство. Чрез провеждане на срещи – разговори с жители на селата Капитан Андреево, Сладун и Райкова могила, разположени на територията на община Свиленград бяха проучени местни истории, игри и занаяти, обичаи и традиции. Проучването имаше за цел да повишава съзнанието за важността на опазването на живото културно наследство и да подпомага неговото присъствие в живота на хората и да го документира. След провеждането на срещите – разговори информацията беше обобщена и анализирана от експертите на сформираната партньорска мрежа и беше дадена за отпечатване на книжка „Забравени истории“. По проекта се извърши проучване на живота и делото на Петър Станчов и отпечатване на книжка. Проведе се  „Месец на книгата“ 4 модула, като всеки модул беше посветен на различна тема. Беше проведена среща – разговор с ученици от СУ „Д-р Петър Берон“ – гр. Свиленград, на тема „500 години Свиленград“. На срещата бяха представени кратки разкази за събития, свързани с историята на Свиленград и региона, живота на местното население в миналото с цел запознаване на младите хора.

Цел/и на проекта:

Основната цел на проекта е насочена към опазване и популяризиране на местното нематериално културно наследство и местната идентичност.

Специфични цели на настоящото проектно предложение:

  1. Включване на местното население в общи инициативи за изучаване, съхранение и популяризиране на местното нематериално културно наследство;
  2. Развитие на децата и младите хора в областта на местното нематериално културно наследство чрез включването им в различни инициативи;
  3. Опознаване и валоризиране на местното нематериално културно наследство.

 

Реализирани дейности по проекта:

1.Проучване на местното нематериално културно наследство. Беше сформирана група от 10 ученика от СУ „Д-р Петър Берон“ – гр.Свиленград, която извърши проучване на местното нематериално културно наследство. За целта бяха проведени три срещи – разговори с жители на селата Капитан Андреево, Сладун и Райкова могила. На тези срещи –разговори учениците от групата се срещнаха с местни жители, които разказаха за различните обичаи и традиции, които са характерни и се провеждат в трите села. Живущите в селата споделиха различни истории, които са се случвали в миналото , как са живели , как са се забавлявали, какви занаяти са характерни за населените места. Издаде се книжката „Забравени истории“ , чрез която се промотира местното нематериалното културно наследство, както и запазването му за бъдещите поколения.

2.Проучване живота и делото на Петър Станчов. Направено беше проучване на живота и делото на Петър Станчов от експерти от Общинска библиотека – Свиленград и събраната информация бе отпечатана в книга.

3.Преиздаване на книгата „Безсмъртни епопеи“ от Петър Раковски. Беше сключен договор с външен изпълнител за извършване на дейностите – фотозаснемане, предпечат и печат на книгата „Безсмъртни епопеи“ и художествено оформление на корица.

4.Организиране и провеждане на събитие „Месец на книгата“. За финал на проекта беше проведено събитието „Месец на книгата“. То се проведе в четири модула. За стартирането на събитието в модул 1 (или 1-ва седмица) се организира изложба на визуални материали и печатни издания, посветени на Свиленград и родния край. Изложбата включваше картички с пейзажи от региона, стари вестници и книги, чийто сюжет е свързан със Свиленград. В рамките на седмицата беше представена и книгата „Безсмъртни епопеи“ от Петър Раковски. Втората седмица (Модул 2) стартира с рецитал по стихове за Свиленград. Беше подготвено музикално оформление на събитието и бяха осигурени напитки за участниците. През цялата седмица бяха организирани и направени презентации „Свиленград в черно и бяло“ за представяне на историята на Свиленград в снимки. Третата седмица (Модул 3) беше посветен на творби на местни творци. Организирано беше литературно четене като в два от дните на седмицата се проведе изнесено мероприятие в 2 села на територията на общината – Левка и Пъстрогор. В последната седмица от събитие „Месец на книгата“ (Модул 4) беше организирана седмица на детската книга с различни мероприятия – четене на книги от любими автори, различни игри на тема „Книгата – духовното богатство на всеки народ“. Събитието „Месец на книгата“ завърши с концерт, в който участваха местни танцови и певчески състави. На концерта бяха представени песни и танци от района на Тракия и в частност Свиленград.

5.Среща-разговор на тема „500 години Свиленград“. Проведена беше среща – разговор с ученици от СУ „Д-р Петър Берон“ – гр.Свиленград, на тема „500 години Свиленград“. На срещата бяха представени кратки разкази за събития, свързани с историята на Свиленград и региона, живота на местното население в миналото, популяризиране на местното нематериалното културно наследство, исторически факти и данни, събития и други неизвестни факти за личности и събития от историята на града.