Мярка 11

МЯРКА 7 ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

Мярка 7.11 „Повишаване на атрактивността на територията на МИГ и стимулиране на сътрудничеството, чрез популяризиране на културно-историческото и

природно наследство.”(ИНОВАТИВНА МЯРКА)

Описание на целите Целите  на мярката са насърчаване включването на местното население в общи инициативи за изучаване и съхраняване на културното наследство и природните дадености, развитие на децата и младите хора в сферата на изкуството и спорта и са свързани с:

-Повишаване качеството на живот на населението в района чрез добавяне на стойност към културното наследство, природната среда и възможности за оползотворяване на свободното време;

-Опознаване, и валоризиране на местното културно и природно наследство и повишаване обществения интерес към него;

-Стимулиране на физическото, интелектуалното и творческото развитие на населението

Обхват на мярката Мярката се реализира на територията на МИГ „Свиленград Ареал“. Подкрепа се предоставя за инвестиции в материални и/или нематериални активи, подобряващи цялостната дейност на бенефициента и свързани с:

·      Съхраняване на местната идентичност и култура, чрез опознаване, възстановяване, опазване и популяризиране на местното културно наследство и традиции и съхраняване на природните дадености.

·      Насърчаване на активното участие и доброволческите дейности.

·      Подпомагане на творческата и обществена изява на отделните хора и на цели групи от населението, като работи и за тяхната интеграция и социализация.

·      Помощ и подкрепа за изпълнението на младежки инициативи на местно ниво.

·      Съхраняване на спортните традиции, осигуряване реализация на таланти, изява на младите хора, както стимулира тяхната активност в обществения живот.

·      Условия за реализиране на дейности и инициативи, подпомагащи общината и нейните служби с принос в развитието на спорта, туризма и други сфери на обществения живот.

·      Популяризиране на местната култура, история, етноси чрез организирането на фестивали и други мероприятия.

Допустими кандидати Допустими кандидати по мярката са:

а). Юридически лица с нестопанска цел регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел;

б). Читалища, регистрирани по Закона за народните читалища;

Допустими са само кандидати със седалище и постоянен адрес или адрес на управление  на територията на МИГ „Свиленград Ареал“.

Допустими дейности ·  Проучвания и информационни дейности, свързани с популяризиране на нематериалното културно наследство;

·  Проучвания и изработване на материали във връзка с документиране и/или изследване, и/или промотиране на нематериалното културно наследство;

·  Дейности, свързани със съхранение и популяризиране на местния фолклор, на историческото и културното наследство на района/територията в т.ч. опазване на природните пространства и на мемориалните места, чието съществуване е необходимо за изразяване на нематериалното културно наследство;

·  Дейности, свързани със съхранение и популяризиране на местния фолклор – и/или различни мероприятия във връзка с местни културни обичаи и традиции – /фестивали, събори, празници, обичаи/ и други събития, свързани с местното културно наследство и разнообразяването на културния живот на населението;

·  Насърчаване на екологичната култура за опазване на природното наследство на селата;

Популяризиране, насърчаване и организиране на различни спортни прояви и създаване спортна култура, посредством провеждането на спортни мероприятия, състезания, демонстрации или участие в различни спортни дейности за укрепване на здравето и борбата със стреса.

Допустими разходи ·    Разходи за проучвания и информационни дейности, свързани с популяризиране на допустимите дейности: изработка на рекламни материали, промоционални клипове в т.ч. краеведски изследвания и отпечатване на материали (дипляни, книги) и други рекламни дейности.

·    Разходи за организация и  провеждане на различни мероприятия/ събития във връзка с местни културни обичаи и традиции, опазване на природното наследство и спортни инициативи – /фестивали, събори, празници, обичаи, състезания, турнири/ и други.

·    Разходи за закупуване на традиционни фолклорни костюми за самодейни колективи към читалищата, работещи в сферата на съхраняване на местните традиции и обичаи.

·    Разходи за материално техническото обезпечаване – спортна екипировка, необходима за реализиране на проекта.

·    Закупуване на оборудване (вкл. озвучителна и др.техника), свързано с предвидените в проектите събития.

·    Разходи за опазване на природното наследство – меки мерки, свързани с насърчаване на екологичната култура за опазване на природното наследство – информационни кампании сред населението, организиране и провеждане на открити уроци за деца и ученици, екоизлети, конкурси други дейности, насочени към младите хора за повишаване на тяхната екологична култура за опазване на природното наследство, информационни и рекламни материали, семинари, изследвания за биоразнообразието и др.

·    Проучвания и изработване на материали във връзка с идентификация и/или

·                документиране и/или изследване, и/или съхраняване на елементи от нематериалното културно наследство;

·     Популяризиране, предаване и възраждане на различните аспекти на културното наследство (например провеждане на различни мероприятия във връзка с местни културни обичаи и традиции – фестивали, събори и други събития, свързани с местното културно наследство, организиране на изложби, семинари, създаване на мрежа от присъединени към проекта институции – музеи, музейни сбирки, читалища,Общини, неправителствени организации, както и частни лица/обекти, които подкрепят идеята за утвърждаването на селското наследство като определена културна ценност и др.);

·     Осигуряване на признаване, уважение и популяризиране на нематериалното културно наследство сред обществеността посредством:

·                  – информационни дейности като реклама, плакати, статии, радио и ТВ предавания за нематериалното културно наследство;

·                 – програми за повишаване на заинтересоваността и информираността на обществото и по-специално на младежта за опазване на природните пространства и на мемориалните места, чието съществуване е необходимо за изразяване на нематериалното културно наследство;

·                 – неформални способи за предаване на знанията и информацията за местното културно наследство (напр. предаване на знания и умения, техники и технологии, свързани с опазването и развитието на традиционните занаяти и др.);

·    Разходи за консултантски услуги – до 7% от общата стойност на допустимите разходи

Недопустими разходи ·                     •Разходи за обикновена подмяна и поддръжка;

·                     •Разходи, възникнали при изпълнение на договори за лизинг, разходи за застраховки, разходи за лихви, разходи за неустойки и такси;

·                     •Закупуване на оборудване втора ръка;

·                     •Принос в натура;

·                     •Инвестиция, за която е установено, че ще оказва отрицателно въздействие върху околната среда;

•Разходи, извършени преди подаването на заявление за финансиране от страна на бенефициента, независимо дали всички свързани плащания са направени или не с изключение на разходите за консултантски услуги.

Финансови параметри на проектите Минимална стойност на допустимите разходи – левовата равностойност на 1 000 евро.Или 1955,80 лв.

Максимална стойност на разходите по проекта – левовата равностойност на 10 000 евро.Или 19 558,00 лв.

Размер на

финансовата

помощ в %

Интензитетът на помощта е 100%.

Мярката финансира проекти които не генерират приходи.

Общ бюджет на мярката – 100 000 лв

Критерии за избор на

проекти

ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ ТОЧКИ
1.Проектът предвижда изпълнение на дейности свързани с проучвания на културното наследство в региона. 20
2. Брой населени места, които обхваща проекта от територията на МИГ

Повече от 2 населени места – 10 точки

Повече от 3 населени места – 15 точки

Повече от 4 населени места – 20 точки

20
3.Проекти които се изпълняват с партньорство от територията на МИГ. 15
4.Проекти свързани със спортни дейности. 10
5.Дейностите по проекта са свързани синовативен подход по опазване на културното наследство 20
6. В проекта са включени уязвими групи и малцинства. 15
ОБЩО: 100
Държавни помощи За мярка от стратегия за ВОМР се прилагат условията за държавни помощи, посо-чени в указанията за общите изисквания към стратегиите, които ще се финансират по съответните програми, изготвени в съответствие с § 3 на ПМС 161.

За мярка от Стратегия за ВОМР, включена в ПРСР 2014-2020 г., се прилагат усло-вията за държавна помощ за съответната мярка в ПРСР 2014-2020 г.

За мярка от Стратегияза ВОМР, финансирана изцяло или частично от ЕЗФРСР, която не е включена в ПРСР 2014-2020 г., се прилагат правилата за държавна по-мощ определени в Регламент (ЕС) №1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта deminimis (OB, L 352/1 от 24 декември 2013 г.)

При изпълнение на проект, финансиран изцяло или частично от ЕЗФРСР, включ-ващ само нестопански дейности и изпълняван от лице, регистрирано по реда на ЗЮЛНЦ или по закона за народните читалища не се прилагат чл. 107 и чл. 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз.