ПОКАНА

Уважаеми съграждани, бенефициенти, земеделски производители, представители на местния бизнес и нестопанския сектор в община Свиленград, каним ви да вземете участие в предстоящото  провеждане на информационни дейности в населените места – информационни срещи, информационни дни и други събития за информиране, съгласно дейност Подготовка и провеждане на информационни кампании, Информационни срещи/ семинари и информационни конференции  по Договор № РД 50-81/17.08.2016 год. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 год. между Министерство на земеделието и храните, Държавен фонд „Земеделие” и СНЦ „Местна инициативна група Свиленград Ареал”.

Информационните срещи/семинари  и една конференция ще се проведат както следва:

Събитие Място на провеждане Дата на провеждане
Информационна среща/семинар Село Мезек – 10:00 – къща за гости „Вила Мезек“ 27.10.2016г.
Информационна среща/семинар Село Момково – 14:00 27.10.2016г.
Информационна среща/семинар Село Капитан Андреево – 10:00 28.10.2016г.
Информационна среща/семинар Село Левка  – 14:00 28.10.2016г.
Информационна конференция Свиленград – 10:30 Ресторант „Марица“ 31.10.2016г.

 

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

ОПЕРАТИВЕН ОФИС НА МИГ:

гр.Свиленград, ул. „Генерал Струков“ № 5, ет.1, офис 12;  Ел.поща: migsvgrareal@abv.bg

Тел. 0887 133 131, 0884 574 269, сайт: www.migsvilengrad.org