“МИГ „Свиленград Ареал” подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерството на земеделието и храните

“Местна Инициативна Група „Свиленград Ареал” подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие”, договор № РД50-81/17.08.2016г. по Мярка 19 Водено от общностите местно развитие, подмярка 19.1 «Помощ за подготвителни дейности» по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. Договорът е на стойност 44 795,75 лв и е за срок от шест месеца. В рамките на проекта, ще бъде разработена Стратегия за местно развитие за територията на община Свиленград за периода 2018-2020г. По време на изпълнението на проекта е предвидено провеждане на информационни кампании и срещи със заинтересованите страни за консултиране при разработване на стратегията. Съгласно новите правила за разработването на Стратегиите за местно развитие, ще  се предоставят възможности за многофондово финансиране. Програмите, които предоставят средства за стратегиите за местно развитие са Програма за развитие на селските райони 2014-2020г., ОП “Иновации и конкурентноспособност” 2014-2020г., ОП “Околна среда” 2014-2020г, ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г, ОП “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020г. и Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г. Финансовите средства отпускани от всички програми възлизат на  обща стойност от 6 млн. евро.

 

Настоящата публикация се съфинансира от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Отговорност за съдържанието им носи единствено МИГ Свиленград Ареал в лицето на Основен изпълнител на проект по договор №РД50-81 и при никакви обстоятелства то не отразява официалното становище на ЕС и УО.