Обява

МИГ „Местна инициативна група Свиленград Ареал” информира всички граждани за следните събития, които ще се провеждат в рамките на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50 – 50-81 / 17.08.2016г., по под-мярка 19.1 “Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 “Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

• на 27 октомври 2016 г. от 10:00 информационна среща/семинар в село Мезек – вила Мезек;
• на 27 октомври 2016 г. от 14:00 информационна кампания в село Момково – кафе Лалето
• на 28 октомври 2016 г. от 10:00 информационна среща/семинар в село Капитан Андреево – стола на училището
• на 28 октомври 2016 г. от 14:00 информационна кампания в село Левка – Читалище;
• на 31 октомври 2016 г. от 10:00 информационна конференция в гр. Свиленград – ресторант Марица.
• На 15-16 ноември 2016 г. от 10:00 обучение на екипа на МИГ и представители на партньорите
• На 17-18 ноември 2016 г. от 10:00 обучение за местни лидери в ресторант Марица
• На 21 ноември от 10:00 и от 14:00 2016 г. провеждане на работни срещи свързани с консултиране за подготовка на стратегия за местно развитие – ресторант Марица
• На 22 ноември от 10:00 и от 14:00 2016 г. информационни срещи, свързани с консултиране с местната общност за подготовка на стратегия за местно развитие – ресторант Марица
• На 14 декември от 10:00 информационна среща, свързана с консултиране с местната общност за подготовка на стратегия за местно развитие – ресторант Марица