„Свиленград Ареал” подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерството на земеделието

Местна Инициативна Група „Свиленград Ареал” подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие”, договор № РД50-81/17.08.2016г. по Мярка 19 Водено от общностите местно развитие, подмярка 19.1 «Помощ за подготвителни дейности» по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. Договорът е на обща стойност 44 795,75 лв. От тези средства 90% или 40 316,18 лв. са Европейско финансиране, а 10% или 4479,57 лв. национално съфинансиране. Проекта е за срок от шест месеца. В рамките на проекта, ще бъде разработена Стратегия за местно развитие за територията на община Свиленград за периода 2014-2020г. По време на изпълнението на проекта е предвидено провеждане на информационни кампании и срещи със заинтересованите страни за консултиране при разработване на стратегията. Съгласно новите правила за разработването на Стратегиите за местно развитие, ще  се предоставят възможности за многофондово финансиране. Програмите, които предоставят средства за стратегиите за местно развитие са Програма за развитие на селските райони 2014-2020г., ОП “Иновации и конкурентноспособност” 2014-2020г., ОП “Околна среда” 2014-2020г, ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г, ОП “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020г. и Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г. Финансовите средства отпускани от всички програми възлизат на  обща стойност от 6 млн. евро.

Проекта предвижда провеждането на следните дейности:

 

1Подготовка и провеждане на информационни кампанииброй2
2Изготвяне и разпространение на информационни материали за информиране на местното населениеобщо за проекта1
3Информационни срещи/семинариброй2
4Информационни конференцииброй2
5Създаване на електронна страницаброй1
6Поддържане на електронна страницаброй1
7Публикуване на информация по проекта в регионални медииброй6
8Обучение на екипа на МИГ, вкл. представители на партньоритеброй1
9Обучение на местни лидериброй1
10Проучване и анализ на териториятаброй2
11Работна среща, свързана с консултиране за подготовка на стратегиятаброй2
12Извършване на експертна работачовекоден48
13Информационни срещи, свързани с консултиране с местната общностброй3
14Обществено обсъжданеброй2

 

 

Настоящата публикация се съфинансира от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Отговорност за съдържанието им носи единствено МИГ Свиленград Ареал в лицето на Основен изпълнител на проект по договор №РД50-81 и при никакви обстоятелства то не отразява официалното становище на ЕС и УО.