„Свиленград Ареал” подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерството на земеделието

Местна Инициативна Група „Свиленград Ареал” подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие”, договор № РД50-81/17.08.2016г. по Мярка 19 Водено от общностите местно развитие, подмярка 19.1 «Помощ за подготвителни дейности» по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г. Договорът е на обща стойност 44 795,75 лв. От тези средства 90% или 40 316,18 лв. са Европейско финансиране, а 10% или 4479,57 лв. национално съфинансиране. Проекта е за срок от шест месеца. В рамките на проекта, ще бъде разработена Стратегия за местно развитие за територията на община Свиленград за периода 2014-2020г. По време на изпълнението на проекта е предвидено провеждане на информационни кампании и срещи със заинтересованите страни за консултиране при разработване на стратегията. Съгласно новите правила за разработването на Стратегиите за местно развитие, ще  се предоставят възможности за многофондово финансиране. Програмите, които предоставят средства за стратегиите за местно развитие са Програма за развитие на селските райони 2014-2020г., ОП “Иновации и конкурентноспособност” 2014-2020г., ОП “Околна среда” 2014-2020г, ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г, ОП “Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020г. и Програма за морско дело и рибарство 2014-2020г. Финансовите средства отпускани от всички програми възлизат на  обща стойност от 6 млн. евро.

Проекта предвижда провеждането на следните дейности:

 

1 Подготовка и провеждане на информационни кампании брой 2
2 Изготвяне и разпространение на информационни материали за информиране на местното население общо за проекта 1
3 Информационни срещи/семинари брой 2
4 Информационни конференции брой 2
5 Създаване на електронна страница брой 1
6 Поддържане на електронна страница брой 1
7 Публикуване на информация по проекта в регионални медии брой 6
8 Обучение на екипа на МИГ, вкл. представители на партньорите брой 1
9 Обучение на местни лидери брой 1
10 Проучване и анализ на територията брой 2
11 Работна среща, свързана с консултиране за подготовка на стратегията брой 2
12 Извършване на експертна работа човекоден 48
13 Информационни срещи, свързани с консултиране с местната общност брой 3
14 Обществено обсъждане брой 2

 

 

Настоящата публикация се съфинансира от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Отговорност за съдържанието им носи единствено МИГ Свиленград Ареал в лицето на Основен изпълнител на проект по договор №РД50-81 и при никакви обстоятелства то не отразява официалното становище на ЕС и УО.