МИГ подписа Споразумение за изпълнение на стратегията за водено от общностите местно развитие

На 19 април 2018г. между ПРСР, ОПРЧР, ОПИК, ОПНОИР, ОПОС и МИГ-Свиленград Ареал беше подписано Споразумение за изпълнение на стратегия за Водено от общностите местно развитие /ВОМР/ РД 50-32/19.04.2018 г. за прилагане на подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г. С това беше даден старт на дейностите по реализиране на самата Стратегия на Сдружение „Местна инициативна група-Свиленград-Ареал“.
Стратегията получава подкрепа от ЕЗФРСР, ЕФРР и ЕСФ като максималния размер на общия публичен принос във финансовия план към стратегията за ВОМР за изпълнение на проекти е 11 865 164,34 лева.
Екипът на МИГ-Свиленград-Ареал ще информира местната общност за всички предстоящи дейности и събития на официалната интернет страница www.migsvilengrad.org, както и чрез местните печатни и електронни медии.