Обществено обсъждане

на Проект за промяна на Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ – Свиленград-Ареал

СНЦ „Местна инициативна група-Свиленград-Ареал публикува за обществено обсъждане проект на промяна на Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Свиленград-Ареал.
С проекта на промяна на Стратегията можете да се запознаете на електронен адрес: www.migsvilengrad.org

Предложения и коментари по публикувания проект на промени в Стратегията за водено от общностите местно развитие могат да се изпращат в срок до 17:00 ч. на 09.05.2018 г. (включително) на e-mail: migsvgrareal@abv.bg. или на адрес: Свиленград, ул. „Септемврийци № 6
Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст.
Публичното обсъждане ще се проведе на 10 май 2018 г. /четвъртък/ от 15:00 часа в офиса на МИГ на ул. „Септемврийци № 6
Измененията в Стратегията ще бъдат предложени на Общото събрание на МИГ – Свиленград-Ареал за приемане.

Proekt_SVOMR1