Покана за участие в конкурс за избор на външни оценители на проекти

На основание чл. 7 от Вътрешните правила за провеждане на конкурс за избор на външни оценители на проектни предложения по мерки към Стратегията за водено от общностите местно развитие на територията на МИГ Свиленград ареал и Заповед №01/25.05.2018г. на Председателя на Управителния съвет, отправяме покана към всички заинтересовани лица.

Пълния пакет документи за участие в конкурса могат да бъдат изтеглени от тук

КРАЕН СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА Е 18.06.2018г., 16:30 ЧАСА

Списък на професионалните области

Декларация за обстоятелства

Покана

Заявление за участие в конкурс

Контролен лист за проверка на съответствието на кандидата