Обществено обсъждане

на Проект за промяна на Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ – Свиленград-Ареал

 

СНЦ „Местна инициативна група Свиленград-Ареал публикува за обществено обсъждане проект на промяна на Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Свиленград-Ареал.

Предложения и коментари по публикувания проект на промени в Стратегията за водено от общностите местно развитие могат да се изпращат в срок до 17:00 ч. на  11.06.2018 г. (включително) на e-mail: migsvgrareal@abv.bg. или на адрес: Свиленград, ул. „Септемврийци  № 6

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени в свободен текст.

Измененията в Стратегията ще бъдат предложени на Общото събрание на МИГ – Свиленград-Ареал за приемане.

Промени в СВОМР