ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ

Уважаеми потенциални бенефициенти, екипът на СНЦ „МИГ Свиленград Ареал”
Ви кани на двудневно обучение за разработване и подаване на проекти по Мярка 7.11. №BG06RDNP001-19.054  „Повишаване на атрактивността на територията на МИГ и стимулиране на сътрудничеството чрез популяризиране на културно-историческото и природно наследство” от Стратегия за водено от общностите местно развитие.

Обучението ще се проведе в  залата на НЧ“Просвета-1870“ в:

-петък 16.11.2018г. от 14:00 часа;

-събота 17.11.2018г. от 10:00 часа

Очакваме ви!

Регистрационна форма

Програма