Проведено обучение по Мярка 7.11. №BG06RDNP001-19.054 „Повишаване на атрактивността на територията на МИГ и стимулиране на сътрудничеството чрез популяризиране на културно-историческото и природно наследство” от Стратегия за водено от общностите местно развитие бенефициенти по ПРСР

На 16 и 17 ноември в залата на читалище „Просвета-1870”  бе проведено обучение  по Мярка 7.11. №BG06RDNP001-19.054  „Повишаване на атрактивността на територията на МИГ и стимулиране на сътрудничеството чрез популяризиране на културно-историческото и природно наследство” от Стратегия за водено от общностите местно развитие  бенефициенти по ПРСР.

Обучението се проведе с цел да бъдат максимално улеснени кандидатите в практическото им кандидатстване по мярката.

Лектори в обучението бяха представители на фирма Матер натура ЕООД – фирма с която МИГ Свиленград ареал има сключен договор за провеждане на предвидените събития по проекта.

Детайлно бе разяснено как кандидатите да анализират и оценят своята идея и нейната допустимост, също така и как да разработят своя проект. В практическия модул участниците работиха върху попълване на формуляр за кандидатстване по мярка 7.11 и се запознаха със задължителните документи, които трябва да приложат към своя проект. Участниците в обучението получиха и практически съвети за това как да подготвят своите документи, като стана ясно, че всички те са електронни, което е едно голямо разтоварване на процедурата. Бе разяснен начина по който кандидатите да изчислят броя точки, които могат да наберат и с какви документи да ги докажат.

В практическия модул  участниците работиха върху подготовката на проект, като ползваха съвети от досегашната практика. Запознаха се детайлно и с критериите за подбор  по процедурата.

В заключителната част на обучението кандидатите се запознаха с източниците на информация за подготовка но проектите им и тяхното управление, изпълнението на дейностите и постигането на резултати. Акцент падна и върху често допусканите грешки при подготовката на проекти.