Проведено двудневно обучение във връзка с обявена процедура на МИГ Свиленград ареал за прием на проекти по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от стратегията за ВОМР по ПРСР 2014-2020 г

На 17-18.12.2019 г.  се състоя двудневно обучение във връзка с обявена процедура на МИГ Свиленград ареал за прием на проекти по мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от стратегията за ВОМР по ПРСР 2014-2020 г.

Обучението бе проведено  в ДЦВХ „Дълголетие“ Свиленград от СНЦ „АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ – СТАРА ЗАГОРА, съгласно  договор от 02.04.2019 г.

Първият ден от обучението премина с детайлно разглеждане на Условия за кандидатстване по мярката, като се акцентира върху  основната и специфични цели на мярката, индикатори/ изходен и резултат/, общ размер по БФП на процедурата /минимален и максимален праг/, процент на финансиране, допустими кандидати и дейности, допустими и недопустими разходи. Експертът, представител на фирмата изпълнител разясни начините за определяне на плануваните разходи – в случай, че попадат в списъка с референтни разходи на ДФ „Земеделие” или ако са извън него. Разгледани бяха хоризонталните политики, срока за изпълнение на проекта, критерии за избор на проекти. Освен основните документи за кандидатстване бяха разгледани в детайли и специфичните документи изисквани при проекти, включващи СМР.

Вторият ден от обучението протече с обучение за работа в ИСУН 2020 – какво е ИСУН  2020, как се създава профил в платформата, как се търси информация, как се кандидатства, как се попълват документи и как се изпращат, работа с електронен подпис в ИСУН 2020.

На страницата на МИГ Свиленград Ареал, секция „Информационни материали“  е налична презентацията от проведеното обучение по Мярка 6.4.

Презентация – Мярка 6.4