Приключи приема на проектни предложения по процедура №  BG06RDNP001-19.230 „МИГ Свиленград ареал – Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ Свиленград Ареал“, Подмярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

Днес 28.01.2020г.,приключи приема на проекти по първи краен срок за кандидатстване по процедура №  BG06RDNP001-19.230 „МИГ Свиленград ареал – Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ Свиленград Ареал“, Подмярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности. Получени са 11 броя проектни предложения, които предстои да бъдат оценени.