Промяна в пакет документи за кандидатстване по Процедура № BG06RDNP001-19.137 МИГ Свиленград ареал „Подмярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства“ на мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ От Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група Свиленград Ареал“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Екипът на МИГ Свиленград Ареал информира всички заинтересовани, че са нанесени промени в следните документи, част от пакета с документи за кандидатстване по процедурата, а именно:

Документи за информация по подмярка

4.1 Въпроси-Отговори_12.03.2020

4.1. Условия за кандидатстване

Актуализираните документи са налични на страницата на МИГ Свиленград Ареал – http://migsvilengrad.org, Раздел „Отворени покани/процедури“