Промяна в Документите за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-19.058 МИГ Свиленград ареал – подмярка 4.2. Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Във връзка със Заповед № РД09-442/04.06.2020 на Заместник министъра на земеделието, храните и горите е извършена промяна в декларацията за липса на основания за отстраняване – Приложение 11 от Документите за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-19.058 МИГ Свиленград ареал – подмярка 4.2. Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Прилагаме текста на новата декларация – Приложение № 11, която кандидатите следва да приложат към документите за кандидатстване в секция „Отворени покани/процедури“.

Декларация – Приложение 11 – нова