МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ ПО ОП НОИР 2014-2020

На 22 юни 2020г. в залата на ДЦВХ „Дълголетие“ в гр. Свиленград се проведе обучение за  изпълнение на сключени договори финансирани чрез Стратегията за местно развитие на МИГ-Свиленград Ареал по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж.

На обучението присъстваха  членовете на екипите за управление на проектите.  Бяха разгледани общите положения, свързани с изпълнението на проекта, промени и изменения в договорите, кореспонденция с управляващия орган на ОП НОИР. Беше засегната и темата за избор на изпълнители – нормативна уредба, процедури, конфликт на интереси, като беше направена практическа демонстрация в ИСУН. Беше демонстрирано техническото и финансово отчитане на проектните дейности. Специално  внимание се обърна на  въпросите касаещи искане за плащане в ИСУН – авансово, междинно и окончателно, верификация на разходи, нередности и финансови корекции. Важна част от програмата на обучението бяха и темите свързани със  структуриране на цялостната документация в проектно досие и дейностите по визуализация и публичност. Бяха представени и често допускани грешки при изпълнението на проекти. В хода на събитието участниците проведоха дискусия помежду си.

Презентация – Обучение-ОПНОИР-22.06.2020 – презентация