ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОМЕНИ В СВОМР

„Местна инициативна група – Свиленград ареал“ обявява за обществено обсъждане проект на промени в стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) изпълнявана съгласно Споразумение № РД 50-32/19.04.2018 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., сключено  с  Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони  2014 – 2020 г., Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020 г.,  Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020г.

С изменение на ПРСР 2014-2020 г., са осигурени допълнителни средства по подхода ВОМР. Те са предназначени за подготовка на СВОМР за следващия програмен период, както и за допълнителни проекти от Стратегиите по мерките от ЕЗФРСР. За всяка МИГ, сумата за която може да кандидатства е до 799 х.лв. за проекти към Стратегията /подмярка 19.2/ и до 114 х.лв. по подмярка 19.4. Допълнителните средства могат да бъдат използвани само за съществуващи в Стратегията мерки от ЕЗФРСР.

За целта е необходимо да бъде направена промяна на Стратегията, след провеждане на обществено обсъждане и Решение на Общото събрание на МИГ, касаещи разпределението на средствата по мерки и свързаните с това промени. С предложението за промени, допустимостта и мотивите за всяка конкретна промяна може да се запознаете тук.

Предложения и коментари по публикувания проект на промени в Стратегията за водено от общностите местно развитие могат да се изпращат в срок до 17:00 ч. на  13.05.2021 г.  в офиса на МИГ Свиленград ареал – гр. Свиленград, ул. „Септемврийци” № 6 или на следната електронна поща: migsvilengrad@mail.bg Предложенията и коментарите може да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл.

На 13.05.2021 г. от 13.30 ч. в голямата заседателна зала на общинска администрация Свиленград ще се проведе присъствено обществено обсъждане. Каним всички заинтересовани страни да вземат участие.

ПРОЕКТ промени СВОМР