МИГ Свиленград ареал обявява за публично обсъждане пакет с документи за кандидатстване по Процедура BG16RFOP002-2.110: МИГ „Свиленград ареал“, „Капацитет за растеж на МСП на територията на МИГ „Свиленград ареал“ по Оперативна програма: „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020”, Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2.: „Капацитет за растеж на МСП“ на ОПИК.

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17.00 часа на 03.12.2021г.(включително) на електронна поща: migsvilengrad@mail.bg

Предложенията и коментарите се представят като свободен текст в рамките на електронното писмо(e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word

ОБЯВА ОПИК

Условия за изпълнение

МИГ Свиленград Ареал

Условия за кандидатстване (2)

Приложения към условията за изпълнение

Приложения към Условията за кандидатстване