Последни новини

МИГ Свиленград Ареал проведе работно посещение на  МИГ Sud Est Barese в Италия

Във връзка с изпълнение на Договор № РД 50-28/ 09.07.2019 г. с Управляващият орган на ПРСР по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. представители на МИГ Свиленград Ареал посетиха потенциални партньори от МИГ в Италия, с цел изготвяне и кандидатстване с проект за транснационално сътрудничество. В периода 06 –10 ноември 2019 г. група от 6 представители на екипа на  МИГ Свиленград Ареал, заедно с модератор и преводач,  осъществиха работно посещение на потенциални партньори МИГ Sud Est Barese от регион Пулия

ПРЕДСТОЯЩИ СЪБИТИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2019

Във връзка с изпълнение на Споразумение № РД50-31/19.04.2018г. за изпълнение на СВОМР на МИГ Свиленград ареал Ви информираме за провеждане на следните събития през месец декември 2019г. Една информационна среща за представяне на възможности за кандидатстване по мярка 6.4 от ПРСР – Свиленград – 13:00 – Залата на дневен център за възрастни хора „Дълголетие“ – Свиленград, ул. Александър Стамболийски № 10 – 03.12.2019г. Организиране на двудневно  обучение на потенциални бенефициенти на стратегията за разработване на проекти по мярка 6.4 от ПРСР – Свиленград – 10:00 – Залата на дневен център за възрастни хора „Дълголетие“ – Свиленград, ул. Александър Стамболийски № 10 – 17-18.12.2019г. В случай на промяна на

ОБЯВА за прием на проектни предложения по Процедура № BG06RDNP001-19.230 „МИГ Свиленград ареал – Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ Свиленград Ареал“, Подмярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г..  

МИГ „Свиленград-Ареал“, кани желаещите да представят проектни предложения по подмярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности. 1.Допустими кандидати: Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите. При определянето на едно предприятие за микропредприятие се следва дефиницията на Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията. Допустими са само кандидати със седалище и постоянен адрес или адрес на управление  на територията на МИГ „Свиленград Ареал“.  2.Допустими дейности:  Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги); Производство или продажба на продукти, които

ПЪРВИ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ КЪМ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ

На 29.10.2019г., председателят на Управителния съвет на МИГ Свиленград Ареал – Надя Пеева  и Кмета на Община Свиленград, инж. Георги Манолов подписаха Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП Развитие на човешките  ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд . Безвъзмездната финансова помощ се предоставя за реализирането на одобрен проект № BG05M9OP001-2.043-0001 „Социално – икономическа интеграция на маргинализираните общности на територията на община Свиленград“. Сключеният договор е на стойност 233 915,18 лв. с продължителност 16 месеца  и предвижда действия за подпомагане на интеграцията на пазара на труда, чрез предоставяне на възможност за включване в заетост на 32 лица и подобряване на техния достъп до социални и