Последни новини

Проведен информационен ден по ОПНОИР 2014-2020

На  16.08.2019 г. в сградата на община Свиленград се проведе информационна среща във връзка с обявен прием за проектни предложения по процедура BG 05М2ОP001-3.006 МИГ „Свиленград Ареал – Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и трудно достъпните райони“ по  ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. На срещата присъстваха  представители на  община Свиленград, училища, детски градини и НПО. Присъстващите заинтересовани страни бяха подробно запознати с условията за кандидатстване, целта на процедурата, допустимите дейности, разходи, финансовите параметри и критериите за оценка на проектните предложения, както и със срока за изпълнение на проектите и крайните срокове за кандидатстване. Срещата премина при

Проведен информационен ден във връзка с прием на проектни предложения по Мярка 7.5 от ПРСР 2014-2020 към СВОМР на МИГ Свиленград Ареал

На 16.08.2019 г., в Малка зала на Об А Свиленград се проведе информационна среща по Процедура №BG06RDNP001-19.286 на МИГ Свиленград Ареал по Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“ към СВОМР на МИГ Свиленград Ареал от ПРСР 2014-2020 г. На срещата присъстваха общо 16 представители на допустимите кандидати –  община Свиленград, юридически лица с нестопанска цел /ЮЛНЦ/, регистрирани по закона за юридическите лица с нестопанска цел, читалища, регистрирани по Закона за читалищата. Представена беше общата цел на процедурата, основната и специфични цели на операцията, допустимите кандидати и партньори, целевите групи, допустимите дейности по конкретната процедура, очакваните

Предстоящи информационни срещи на МИГ Свиленград Ареал

Във връзка с изпълнение на Стратегия за водено от общностите развитие на 16.08.2019г.(петък) от 14:00 часа в малката заседателна зала на общинска администрация Свиленград ще се проведе информационна среща, на която ще бъдат представени възможностите за кандидатстване по процедура № BG 05М2ОP001-3.006 МИГ Свиленград Ареал – Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и трудно достъпните райони от ОПНОИР. Пълният пакет с документи за кандидатстване е публикуван на сайта на МИГ Свиленград Ареал – www.migsvilengrad.org  и в ИСУН 2020- htpp://eumis2020.government.bg/. Проектните предложения се подават в рамките на срока за кандидатстване на интернет адреса на модула за електронно кандидатстване ИСУН 2020, където е налично

МИГ „Свиленград-Ареал“ обябява процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG 05М2ОP001-3.006 МИГ „Свиленград Ареал – Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и трудно достъпните райони“ в изпълнение на Стратегия за ВОМР с подкрепата на ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014 – 2020 

МИГ „Свиленград-Ареал“, кани желаещите да представят проектни предложения от стратегията за ВОМР на МИГ „Свиленград-Ареал“, посредством процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: BG 05М2ОP001-3.006 МИГ „Свиленград Ареал – Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и трудно достъпните райони. Целта на процедурата  е да съдейства за Специфичната цел на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР) по ИП 9.ii: „Повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователната система деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми“. Основната цел на операцията по подхода ВОМР по ОП НОИР е подкрепа за социално включване на деца и ученици от