Последни новини

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

На вниманието на членовете на общото събрание на Места инициативна група „Свиленград Ареал“. Уведомяваме Ви, че на 05.03.2019г. от 16:00 часа в офиса на МИГ Свиленград, ул. Септемврийци № 6 ще се проведе заседание на Общото Събрание на МИГ „Свиленград ареал“ при следния:   Дневен ред Приемане на годишен доклад за дейността на сдружението за 2018г. и годишен финансов отчет за 2018 г. Приемане на годишна програма за 2019г. Приемане на бюджет за 2019г.   При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 17:00 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя

Проект на насоки за кандидатстване по Мярка 7.2 от СВОМР

С Протокол №18 от 08.01.2019г., Управителния съвет на „МИГ Свиленград ареал“, одобри проект на насоки за кандидатстване по Мярка 7.2 – „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от стратегията за ВОМР на МИГ. В ИСУН 2020 е създаден проект на процедурата за прием на проектни предложения по мярката и е въведен за одобрение от Управляващия орган на ПРСР 2014-2020г. Предвижда се приема на проектни предложения да стартира на 22 февруари 2019г. Проект на насоки за кандидатстване: 7.2_Обява 7.2.Условия за кандидатстване Документи за информация Документи за попълване Условия за изпълнение на проекти Документи към Условия за изпълнение

УВЕДОМЛЕНИЕ за откриване на производство по издаване на общ административен акт по чл. 26, ал. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове – насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проекти № BG16M1OP002-3.010 с наименование „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Свиленград Ареал“

На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл. 26, ал. 4 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ), уведомявам всички заинтересовани лица, че Местна инициативна група “Свиленград ареал” открива производство по издаване на общ административен акт. Цел на процедурата: Целта на процедурата е да се осигури подкрепа за подобряване на природозащитното състояние на видове и/или местообитания от мрежата Натура 2000. Допустими бенефициенти:  община Свиленград, Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) за осъществяване на общественополезна дейност, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел със седалище и адрес на управление на територията на действие на

Обява за подаване на проектни предложения чрез процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.025 МИГ Свиленград Ареал „Капацитет за растеж на МСП на територията на МИГ Свиленград Ареал“

Обява за подаване на проектни предложения чрез процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-2.025 МИГ Свиленград Ареал „Капацитет за растеж на МСП на територията на МИГ Свиленград Ареал“ ВОМР с подкрепата на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 “Местна инициативна група Свиленград Ареал”, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“ от стратегията за ВОМР на МИГ Свиленград Ареал, като ОБЯВЯВА процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.025 МИГ Свиленград Ареал „Капацитет за растеж на МСП на територията на МИГ Свиленград Ареал“. Целта на настоящата процедура е да бъде дадена възможност на малки и средни