Последни новини

МИГ Свиленград Ареал проведе информационна среща във връзка с обявен прием на проектни предложения по Мярка 6.4 „МИГ Свиленград ареал – Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ Свиленград Ареал“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. в изпълнение на Споразумение РД 50-32/19.04.2018г.

На 03. 12. 2019 г. от 13:00 часа, в залата на ДЦВХ „Дълголетие“ се проведе информационна среща във връзка с обявен прием на проектни предложения по Мярка 6.4 „МИГ Свиленград ареал – Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ Свиленград Ареал“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. към Стратегия за водено от общностите местно развитие. Информационният ден се проведе по предварителен график и организация от страна на Изпълнителя СНЦ Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора /АРИР/. Присъстваха 27 човека. На срещата бяха посочени  допустимите кандидати, цел на процедурата, очакваните резултати, индикатори и териториален обхват, размер

АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ НА БИОПРОИЗВОДИТЕЛИ

МИГ Свиленград Ареал кани всички биопроизводители да попълнят Анкетна карта във връзка с изготвяне на анализ „Изследване на възможностите за развитие на биологичното земеделие, производството на био продукти и прилагане на добри европейски практики и агро-екологични дейности на територията на МИГ Свиленград Ареал“. Анкетната карта е анонимна, кратка и е възможно да бъде попълнена и подадена електронно. Възможно е да бъде попълнена и на място в офиса на МИГ Свиленград Ареал с адрес – гр. Свиленград, ул. Септемврийци 6 /бивш Дом на инвалида/. Анкетната карта е достъпна на страницата на МИГ Свиленград Ареал – http://migsvilengrad.org/, секция „Информационни материали“. Анкетно проучване

МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ ПРОВЕДЕ РАБОТНО ПОСЕЩЕНИЕ НА МИГ „КАМПОДЕР“ И МИГ „НОРДЕСТЕ ДЕ МУРСИЯ, ИСПАНИЯ

Във връзка с изпълнение на Договор № РД 50-28/ 09.07.2019 г. с Управляващият орган на ПРСР по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. представители на МИГ Свиленград Ареал посетиха потенциални партньори от МИГ в Испания, с цел изготвяне и кандидатстване с проект за транснационално сътрудничество. В периода 26 –30 ноември 2019 г. група от 6 представители на  МИГ Свиленград Ареал, заедно с модератор и преводач,  осъществиха работно посещение на потенциални партньори МИГ „Камподер“  и МИГ „Нордесте  де Мурсия, Испания  по

СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ КЪМ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ ПО ОП РЧР 2014-2020

Местна инициативна група Свиленград Ареал подписа два договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ към Стратегията за водено от общностите местно развитие. Контрактите са сключени с  „ МИГ-94“ ЕООД  и „ МК ФИНАНС ГРУП“  ЕООД. Чрез реализирането на договорите ще се постигне подпомагане на безработни млади хора със средно и висше образование до 29-годишна възраст вкл., които не участват в заетост, образование или обучение за намиране на работа, адаптация и повишаване на конкурентоспособността им за трайно включване в пазара на труда. Одобрените  проекти са на стойност 95 909,02 лв. и се финансират от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., по процедура BG05M9OP001-1-052Устойчиво интегриране на пазара