Последни новини

График на събитията през месец декември 2018 г.

График на събитията за м. декември 2018 г.

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ

На вниманието на членовете на общото събрание на Места инициативна група „Свиленград Ареал“. Уведомяваме Ви, че на 03.12.2018г. от 16:00 часа в малка заседателна зала на общинска администрация Свиленград ще се проведе заседание на ОС на МИГ „Свиленград ареал“ при следния:   Дневен ред Допълнително приоритезиране на критериите от СВОМР на МИГ „Свиленград-Ареал“ от мерките от ПРСР в случай на наличие на равен брой точки на представените за финансиране проектни предложения. Вземане на решение за кредитиране на МИГ „Свиленград-Ареал“ от банкови институции. Определяне на членски внос за 2019г. При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в

Проведено обучение по Мярка 7.11. №BG06RDNP001-19.054 „Повишаване на атрактивността на територията на МИГ и стимулиране на сътрудничеството чрез популяризиране на културно-историческото и природно наследство” от Стратегия за водено от общностите местно развитие бенефициенти по ПРСР

На 16 и 17 ноември в залата на читалище „Просвета-1870”  бе проведено обучение  по Мярка 7.11. №BG06RDNP001-19.054  „Повишаване на атрактивността на територията на МИГ и стимулиране на сътрудничеството чрез популяризиране на културно-историческото и природно наследство” от Стратегия за водено от общностите местно развитие  бенефициенти по ПРСР. Обучението се проведе с цел да бъдат максимално улеснени кандидатите в практическото им кандидатстване по мярката. Лектори в обучението бяха представители на фирма Матер натура ЕООД – фирма с която МИГ Свиленград ареал има сключен договор за провеждане на предвидените събития по проекта. Детайлно бе разяснено как кандидатите да анализират и оценят своята идея и нейната допустимост, също така

ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ

Уважаеми потенциални бенефициенти, екипът на СНЦ „МИГ Свиленград Ареал” Ви кани на двудневно обучение за разработване и подаване на проекти по Мярка 7.11. №BG06RDNP001-19.054  „Повишаване на атрактивността на територията на МИГ и стимулиране на сътрудничеството чрез популяризиране на културно-историческото и природно наследство” от Стратегия за водено от общностите местно развитие. Обучението ще се проведе в  залата на НЧ“Просвета-1870“ в: -петък 16.11.2018г. от 14:00 часа; -събота 17.11.2018г. от 10:00 часа Очакваме ви! Регистрационна форма Програма