Последни новини

Индикативен график за 2019 г.

Индикативен график 2019

Местна инициативна група „Свиленград-Ареал“ проведе информационна среща за представяне на възможности за кандидатстване по ОПОС 2014-2020

МИГ Свиленград Ареал проведе информационна среща за представяне на възможности за кандидатстване към Стратегията за Воденото от общностите местно развитие по ОПОС 2014-2020. Срещата се състоя на 20 декември 2018 г. в сградата на Общинска администрация-Свиленград. На нея бяха представени възможностите за кандидатстване и общите изисквания за допустимост на кандидатите по мярка „Подобряване на природозащитното състояние на видовете и /или местообитанията отмрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР“ по ОПОС с финансов ресурс на безвъзмездната финансова помощ в размер на 4 785 157,54 лева. Акцентирано бе на допустимите дейности и разходи, които финансира мярката. Беше обявен индикативен график за прием на проекти през 2019г.

Покана за участие в обществено обсъждане на Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проекти №BG16RFOP002-2.025 – МИГ Свиленград Ареал „Капацитет за растеж на МСП на територията на МИГ-Свиленград-Ареал“ от стратегията за ВОМР

Във връзка с промяна на индикативния график за прием на проекти на МИГ Свиленград Ареал, са извършени промени в Насоките за кандидатстване. На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № 50-32/ 19.04.2018 г МИГ Свиленград Ареал обявява обществено обсъждане на Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проекти №BG16RFOP002-2.025 – МИГ Свиленград Ареал „Капацитет за растеж на МСП на територията на МИГ-Свиленград-Ареал“ от стратегията за ВОМР. Писмени становища и предложения могат да се изпращат в срок до 04.01.2019 г. на следната електронна поща: migsvilengrad@mail.bg или на адрес: гр. Свиленград, ул. „Септемврийци” №6. Направените становища и предложения, ще бъдат взети