Последни публикации

МИГ Свиленград Ареал проведе стартираща пресконференция в изпълнение на Споразумение РД 50-32/19.04.2018г.

На 15 октомври 2018г. в залата на НЧ „Просвета-1870“ се проведе стартираща пресконференция по изпълнение на Споразумение РД 50-32/19.04.2018г. На пресконференцията присъстваха служители от ОбА-Свиленград, представители на читалища, НПО и земеделски производители. На пресконференцията бяха представени целите на стратегията, финансиращите програми, бюджетите и дейностите по различните мерки. Присъстващите бяха запознати с индикативния график за обявяване […]

Повече »

МИГ Свиленград Ареал проведе обучение на екипа и членовете на колективния върховен орган във връзка с изпълнение на Споразумение РД 50-32/19.04.2018г.

На 13 и 14 октомври 2018 г. в залата на Общинска администрация-Свиленград се проведе обучение на екипа и членовете на колективния върховен орган във връзка с прилагането на стратегията за местно развитие, в което взеха участие членовете на Управителния съвет на МИГи екипа за управление на Стратегията. Обучението имаше за цел да изгради капацитет за […]

Повече »

МИГ Свиленград Ареал проведе информационна среща във връзка с обявен прием на проектни предложения по Мярка 7.11 в изпълнение на Споразумение РД 50-32/19.04.2018г.

На 12 октомври 2018 г. в залата на НЧ „Просвета-1870“ се проведе информационна среща във връзка с обявен прием на проектни предложения по Мярка 7.11. №BG06RDNP001-19.054 „Повишаване на атрактивността на територията на МИГ и стимулиране на сътрудничеството чрез популяризиране на културно-историческото и природно наследство” от Стратегия за водено от общностите местно развитие. На срещата бяха […]

Повече »

График на събитията за месец октомври 2018 г.

Г  Р  А  Ф  И  К ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ СЪБИТИЯ през м. октомври 2018г.   № Събитие Дата и час Място 1. Организиране на  информационна среща за представяне на възможности за кандидатстване по мярка 7.11 Повишаване на атрактивността на територията на МИГ и стимулиране на сътрудничеството, чрез популяризиране на културно-историческото и природно наследство по […]

Повече »

О Б Я В А

МИГ „Свиленград-Ареал“, обявява процедура чрез подбор на проектни предложения по мярка 7.11 – №BG06RDNP001-19.054 „Повишаване на атрактивността на територията на МИГ и стимулиране на сътрудничеството чрез популяризиране на културно-историческото и природно наследство” от Стратегия за водено от общностите местно развитие Срок на кандидатстване: 14.09.2018 – 25.01.2019 г. до 16:30 ч. Пълният пакет с документи за […]

Повече »

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОДХОДА „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ” НА МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № 50-32/ 19.04.2018 г МИГ Свиленград Ареал обявява обществено обсъждане на Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проекти №BG16RFOP002-2.025 – МИГ Свиленград Ареал „Капацитет за растеж на МСП на територията на МИГ-Свиленград-Ареал“ от стратегията за ВОМР. Писмени становища и предложения могат […]

Повече »

МИГ-СВИЛЕНГРАД-АРЕАЛ УЧАСТВА В МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „БЪДЕЩЕТО НА ПОДХОДА ЛИДЕР 2020+“

От 4-ти до 7-и юни 2018 г. в курортен комплекс „Албена“  се проведе  Международна конференция на тема „Бъдещето на подхода ЛИДЕР 2020+“, на която се представиха бъдещите насоки за развитие на селските райони. Във форума участваха представители на Европейската комисия, на Министерство на земеделието, храните и горите, на Европейска селска мрежа и Европейски селски парламент, […]

Повече »

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

на Проект за промяна на Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ – Свиленград-Ареал   СНЦ „Местна инициативна група-Свиленград-Ареал публикува за обществено обсъждане проект на промяна на Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ Свиленград-Ареал. Предложения и коментари по публикувания проект на промени в Стратегията за водено от общностите местно развитие могат […]

Повече »

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

На вниманието на членовете на общото събрание на Места инициативна група „Свиленград Ареал“. Уведомяваме Ви, че на 18.06.2018г. от 16:00 часа в офиса на МИГ на адрес Свиленград, ул. „Септемврийци” № 6,  ще се проведе заседание на ОС на МИГ „Свиленград ареал“.   Дневен ред за провеждане на заседание на ОС на МИГ „Свиленград ареал”, […]

Повече »

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ВЪНШНИ ОЦЕНИТЕЛИ НА ПРОЕКТИ

На основание чл. 7 от Вътрешните правила за провеждане на конкурс за избор на външни оценители на проектни предложения по мерки към Стратегията за водено от общностите местно развитие на територията на МИГ Свиленград ареал и Заповед №01/25.05.2018г. на Председателя на Управителния съвет, отправяме покана към всички заинтересовани лица. Пълния пакет документи за участие в конкурса могат […]

Повече »