Информационните срещи

През периода 27.10.2016-31.10.2016г. Сдружение „Местна инициативна група Свиленград Ареал”, организира и проведе две информационни кампании, две срещи / семинари и една информационна конференция за популяризиране процеса на разработка на Стратегията за местно развитие за периода 2014-2020 г. на територията на община Свиленград.
Информационните срещи са част от серията мероприятия, предвидени по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50 – 50-81 / 17.08.2016г., по под-мярка 19.1 “Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 “Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г.

 

Срещите се осъществиха, както следва:

 
• на 27 октомври 2016 г. информационна среща/семинар в село Мезек;
• на 27 октомври 2016 г. информационна кампания в село Момково
• на 28 октомври 2016 г. информационна среща/семинар в село Капитан Андреево
• на 28 октомври 2016 г. информационна кампания в село Левка;
• на 31 октомври информационна конференция в гр. Свиленград.

Темата на информационните срещи бе представяне на проекта по под мярка 19.1, възможностите за финансиране от различните програми на стратегиите за местно развитие през програмен период 2014-2020 и представяне на добри практики от страна други МИГ на територията на България.
На всички срещи бяха поканени и взеха участие представители от различни сфери на дейност: читалищни и музейни деятели, общински служители, представители на местния бизнес, земеделски производители, занаятчии, преработватели.
В процеса на дискусия възникнаха и бяха обсъждани и нови идеи за проектни предложения по различни мерки от Програмата за развитие на селските райони и по някои от другите програми.
През следващите седмици МИГ «Свиленград ареал» продължава дейностите по  разработването на Стратегията за местно развитие за периода 2014-2020 г., както и с  популяризирането процеса на разработването и с местната общност.