Обучение на екипа на МИГ и обучение на местни лидери

На 15-16.11.2016г. и 17-18.11.2016г. в ресторант Марица се проведоха две обучения – обучение на екипа на МИГ и обучение на местни лидери. На обученията беше поканен проф. Д-р Димитър Николов Директор на Института по аграрна икономика гр.София, всички членове на МИГ Свиленград, земеделски производители от различни сектори, представители на бизнеса, на местната власт, както и на неправителствения сектор.По време на обученията присъстваха и проверяващи от МЗХ.Професор Николов представи основните принципи на подхода ВОМР, основните дейности, правилата и изискванията за участие и изпълнение на мерките от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“.Представени бяха нормативната уредба на подхода ВОМР, вида и размера на помощта, отчитане на дейностите, както и важните изисквания за изпълнение на проектите.
Беше представена и подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР“. Също всички правила и процедури на които трябва да отговаря МИГ, за да може да участва и изпълнява стратегия за местно развитие. Разгледаха се възможности за многофондово прилагане на подхода. Бюджета на отделните оперативни програми, които могат да се включат в стратегията. Представени бяха също и оперативните програми :

• Програмата за развитие на селските райони 2014- 2020г.
• Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020г.
• Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020 г.
• Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020г.
• Оперативна програма „Наука и образование и интелигентен растеж” 2014 – 2020г.
• Оперативна програма „Морско дело и рибарство”.