Управляващият орган на ОПНОИР обявява за кандидатстване процедура чрез подбор на проектни предложения „Ограмотяване на възрастни-2“

МИГ Свиленград Ареал ви информира, че Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОПНОИР) обявява за кандидатстване процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения BG05M2OP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни-2“ в рамките на Приоритетнa ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“, Инвестиционни приоритети 9ii „Социално-икономическо интегриране на маргинализираните общности, като например ромите“.
Основната цел на процедурата е подкрепа на уязвими групи за социално включване чрез осигуряване на достъп до образование и обучение за по-добра реализация на пазара на труда.
Специфичните цели на процедурата са:
– Подкрепа за участието в различни форми на учене през целия живот чрез ограмотяване и придобиване на компетентности от прогимназиалния етап на основното образование на уязвими групи;
– Подкрепа за по-добра реализация на пазара на труда на уязвими групи чрез придобиване на начален етап или на основна степен на образование;
Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд.
Проектите ще се изпълняват на територията на Република България в партньорство между училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и юридически лица с нестопанска цел. Процедурата насърчава включването на асоциирани партньори – общини, Агенция по заетостта чрез Дирекции „Бюро по труда“, Регионални управления на образованието, Агенция за социално подпомагане чрез териториалните дирекции „Социално подпомагане“, Държавната агенция за бежанците.
Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:
Дейности 1. Реинтегриране в образователната система на лица, навършили 16 години, отпаднали от училище и/или без основно образование, чрез дейности за образователна медиация:
1.1. идентифициране на лица от целевите групи чрез проучвания (вкл. на терен, обработка на налични данни по места, вкл. от НСИ), комуникация и координация с отговорни институции (като Агенцията за социално подпомагане, Дирекции „Бюро по труда“ към Агенцията по заетостта, общини, Регионални управления на образованието (РУО), Държавната агенция за бежанците и др.), и др.;;
1.2. мотивация на идентифицираните лица от целеви групи за включване в курсове по ограмотяване и курсове за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап на основно образование, валидиране на резултати от неформалното обучение и информалното учене за придобиване на образователна степен/етап на основно образование, чрез персонални консултации, работа в семейството, мотивационни кампании, лектории „добри практики“ и др.;
1.3. мотивация на идентифицираните лица от целеви групи за продължаване на образованието в по-горна образователна степен – първи етап на гимназиално образование – 8-10 клас и втори етап на гимназиално образование – 11-12 клас, чрез персонални консултации, работа в семейството, мотивационни кампании, лектории „добри практики“ и др.;
1.4. популяризиране на необходимостта от повишаване и насърчаване на грамотността и степените на образование сред целевите групи и привличане на общественото внимание към ползите от повишаването на грамотността като предпоставка за бъдеща заетост – чрез информационни материали, дипляни, информационни събития и др.
Дейност 2. Курсове за ограмотяване и курсове за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап на основното образование за лица, навършили 16 години:
2.1. организиране и провеждане на курсове за ограмотяване;
2.2. организиране и провеждане на курсове за придобиване на компетентности от прогимназиалния етап на основното образование;
2.3. оценяване и сертифициране на резултатите от проведените курсове.
Дейност 3. Валидиране на резултати от неформалното обучение и информалното учене чрез оценяване и признаване на съответствието между компетентности, придобити чрез неформално обучение и информално учене, и изискванията за завършване на клас, етап или степен от основно образование .
Дейност 4. Подпомагане прехода от образование към реализация на пазара на труда – информиране за представяне на подходящи професии като групови/индивидуални дейности за запознаване с професии; диагностика за определяне и консултиране според придобитото по проекта образование за адаптиране на пазара на труда на регионално/местно ниво; посредничество и проследяване при осъществяване на връзката образование – пазар на труда и др.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по настоящата процедура е 15 млн. лв.
Минималният размер на предоставяната БФП е 250 000 лв. за едно проектно предложение, а максималният размер – 750 000 лв.
Пълният комплект насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg, http://opnoir.bg и www.eufunds.bg.
Кандидатите по процедурата могат да искат разяснения във връзка с Насоките в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Допълнителни въпроси по Насоките за кандидатстване се задават в писмена форма чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg/), модул „Разяснения по процедурата“, както на електронната поща на УО на ОПНОИР: infosf@mon.bg като ясно се посочва наименованието на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
Разясненията се дават по отношение на Условията за кандидатстване, не съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за всеки кандидат. Въпросите на кандидата и разясненията на УО се съобщават (публикуват) на интернет страницата на УО http://opnoir.bg/, в секция „Процедури/ Въпроси и отговори“ и в ИСУН2020: https://eumis2020.government.bg (към документите по процедурата) в 10-дневен срок от получаване на искането, но не по късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.
Крайният срок за кандидатстване /представяне на проектни предложения 31.03.2021 г., 17:30 часа, чрез ИСУН 2020. Проектните предложения се подават от кандидатите само в електронен формат, подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП).

Пакет документи:

01 Guidelines-Ограмот Възрастни-2

02 Условия за кандидатстване – приложения

03 Условия за изпълнение

Заповед РД09-217_21122020

обява 3.020 ОВ2 (1)

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА АДМИНИСТРАТИВНО СЪОТВТЕТСТВИЕ

ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА