ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ №BG16RFOP002-2.065 МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ „КАПАЦИТЕТ ЗА РАСТЕЖ НА МСП НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ“ ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР

На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № 50-32/ 19.04.2018 г МИГ Свиленград Ареал обявява обществено обсъждане на Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проекти №BG16RFOP002-2.065 МИГ Свиленград Ареал „Капацитет за растеж на МСП на територията на МИГ Свиленград Ареал“ от стратегията за ВОМР.

 

Писмени становища и предложения могат да се изпращат в срок до 05.04.2021 г. на следната електронна поща: migsvilengrad@mail.bg или на адрес: гр. Свиленград, ул. „Септемврийци” №6.

 

Направените становища и предложения, ще бъдат взети предвид при формирането на окончателния вариант на Насоките за кандидатстване, които ще бъдат качени в ИСУН като част от Процедурата за прием на проектни предложения.

 

Проект на насоки за кандидатстване по мярка от ОПИК:

  1. Условия за кандидатстване ;
  2. Приложения към Условия за кандидатстване;
  3. Документи за изпълнение;
  4. Обява за откриване на процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.065 МИГ Свиленград Ареал „Капацитет за растеж на МСП на територията на МИГ Свиленград Ареал“;

Приложения:

ОБЯВА ОПИК

Условия за кандидатстване

Условия за изпълнение МИГ Свиленград Ареал

Приложения към условията за изпълнение

Приложения към Условията за кандидатстване