Последни новини

МИГ Свиленград ареал обявява за публично обсъждане пакет с документи за кандидатстване по Процедура № BG16M1OP002-3.028 „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Свиленград Ареал-2“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 10.04.2020 г. 23:59 ч. (включително) на електронна поща: migsvilengrad@mail.bg Предложенията и коментарите се представят като свободен текст в рамките на електронно писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word. Документи: Документи за информация Документи за кандидатстване Проект на Насоки за кандидатстване  

МИГ Свиленград ареал обявява за публично обсъждане пакет с документи за кандидатстване по Процедура № BG06RDNP001-058 МИГ Свиленград ареал – подмярка 4.2. Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти; мярка 4 „Инвестиции в материални активи“

  Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17.00 часа на 31.03.2020г.(включително) на електронна поща: migsvilengrad@mail.bg Предложенията и коментарите се представяха като свободен текст в рамките на електронното писмо(e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word. Документи: 4.2_Обява 4.2. Условия за кандидатстване Документи за кандидатстване по подмярка 4.2 Документи за информация по подмярка 4.2 4.2 Условия за изпълнение Документи за изпълнение по подмярка 4.2

Промяна в пакет документи за кандидатстване по Процедура № BG06RDNP001-19.137 МИГ Свиленград ареал „Подмярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства“ на мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ От Стратегията за Водено от общностите местно развитие на „Местна инициативна група Свиленград Ареал“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Екипът на МИГ Свиленград Ареал информира всички заинтересовани, че са нанесени промени в следните документи, част от пакета с документи за кандидатстване по процедурата, а именно: Документи за информация по подмярка 4.1 Въпроси-Отговори_12.03.2020 4.1. Условия за кандидатстване Актуализираните документи са налични на страницата на МИГ Свиленград Ареал – http://migsvilengrad.org, Раздел „Отворени покани/процедури“

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

На вниманието на членовете на общото събрание на Места инициативна група „Свиленград Ареал“. Уведомяваме Ви, че на 24.03.2020г. от 16:00 часа в Малката заседателна зала на Общинска администрация Свиленград ще се проведе заседание на Общото Събрание на МИГ „Свиленград ареал“ при следния: Дневен ред Приемане на годишен доклад за дейността на сдружението за 2019г. и годишен финансов отчет за 2019 г. Приемане на годишна програма за 2020г. Приемане на бюджет за 2020г. При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 17:00 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.