Последни новини

5-ТА ПОКАНА ПО ПРОГРАМА INTERREG V-A ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ, Имаме удоволствието да Ви информираме, че от 15.02.2019 г. до 12.05.2019 г. се приемат проектни предложения по Петата покана по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Гърция – INTERREG V-A ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020. Поканата е по приоритетна ос 1 на програмата: „Конкурентен и иновативен трансграничен регион“ и има за цел да повиши конкурентоспособността на МСП, като стимулира растежа на нови и съществуващи фирми чрез разширяване на икономическата им дейност към нови пазари и продукти. Информация по схемата

МИГ Свиленград Ареал приключи оценката на постъпилите проектни предложения по Мярка 7.11 от стратегията за ВОМР

На 15.03.2019г., Управителния съвет на МИГ Свиленград Ареал одобри оценителния доклад на Комисията за подбор на проектни предложения по процедура с код в ИСУН 2020- №BG06RDNP001-19.054 „Повишаване на атрактивността на територията на МИГ и стимулиране на сътрудничеството чрез популяризиране на културно-историческото и природно наследство“ от стратегията за ВОМР на МИГ Свиленград Ареал. Комисията спази определения срок за работа от 30 работни дни, съгласно редът за оценка на проектните предложения. По реда на ПМС №161 от 04.07.2016г., предстои ДФ „Земеделие“ да извърши проверка за спазване на процедурата за подбор на проекти от МИГ и да одобри оценителния доклад.

„Местна инициативна група Свиленград Ареал” , кани всички желаещите да представят проектни предложения по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“.

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ ОБЯВА  за прием на проектни предложения по процедура №BG06RDNP001-19.055 МИГ Свиленград ареал “ Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ ПОДМЯРКА 7.2. „ИНВЕСТИЦИИ В СЪЗДАВАНЕТО, ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ ИНФРАСТРУКТУРА“ ОТ МЯРКА 7 „ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ“ ОТ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 г. 1.Допустими кандидати: За подпомагане могат да кандидатстват: Община Свиленград; Юридически лица с нестопанска цел /ЮЛНЦ/, регистрирани по закона за юридическите лица с нестопанска цел; Читалища, регистрирани

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

На вниманието на членовете на общото събрание на Места инициативна група „Свиленград Ареал“. Уведомяваме Ви, че на 05.03.2019г. от 16:00 часа в офиса на МИГ Свиленград, ул. Септемврийци № 6 ще се проведе заседание на Общото Събрание на МИГ „Свиленград ареал“ при следния:   Дневен ред Приемане на годишен доклад за дейността на сдружението за 2018г. и годишен финансов отчет за 2018 г. Приемане на годишна програма за 2019г. Приемане на бюджет за 2019г.   При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 17:00 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя