Последни новини

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

На вниманието на членовете на общото събрание на Места инициативна група „Свиленград Ареал“. Уведомяваме Ви, че на 25.09.2020г. от 16:00 часа в офиса на МИГ Свиленград ареал на ул. Септемврийци № 6 ще се проведе заседание на Общото Събрание на МИГ „Свиленград ареал“ при следния:   Дневен ред Вземане на решение за промяна във финансовото разпределение на СВОМР – прехвърляне на средства от мярка 41 и 4.2 в мярка 6.4 Вземане на решение за удължаване на Договора за кредит с ФОНД ФЛАГ   При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 17:00 ч., на същото място

ТРЕТИ ПОДПИСАН ДОГОВОР ПО МЯРКА 7.11 – „ПОВИШАВАНЕ НА АТРАКТИВНОСТТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ И СТИМУЛИРАНЕ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО ЧРЕЗ ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО И ПРИРОДНО НАСЛЕДСТВО“ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СВОМР НА МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ ОТ ПРСР 2014-2020 Г.

На 03.09.2020 г.  между НПО „Мезек 2016 – ТСП“  и Държавен фонд „Земеделие“  бе подписан трети договор по мярка 7.11 – „Повишаване на атрактивността на територията на МИГ и стимулиране на сътрудничеството чрез популяризиране на културно-историческото и природно наследство“ за изпълнение на проект „Духът на народа от Свиленград и региона“. Стойността на проекта е 19 558,00 лв., като безвъзмездната финансова помощ  /БФП/ е 100%. Срок за изпълнение на проекта 24 месеца. Проектът предвижда теренни проучвания, систематизиране на информацията от теренните проучвания, организиране на семинар за популяризиране на селското културно наследство, отпечатване на книга а книга за региона и други съпътстващи дейности.

ОРГАНИЗИРАНИ ОТ МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ СЪБИТИЯ ПРЕЗ МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ И ОКТОМВРИ 2020г.

Във връзка с изпълнение на Споразумение № РД50-31/19.04.2018г. за изпълнение на СВОМР на МИГ Свиленград ареал Ви информираме за провеждане на следните събития през месец септември и октомври 2020г.: Информационна среща за представяне на възможности за кандидатстване по мярка 2.1 на ОПРЧР – 24.09.2020г., 9:30 – Общинска администрация Свиленград; Малка заседателна зала Празник на МИГ Свиленград ареал – 03.10.2020г., 9:30 – Пред  общински пазар в град  Свиленград Еднодневно обучение за изпълнение на проекти по мярка 7.11 от ПРСР – 08.10.2020г., 9:30 – Общинска администрация Свиленград; Малка заседателна зала Еднодневно обучение за изпълнение на проекти по мярка 7.2 и 7.5 от ПРСР – 14.10.2020, 9:30 – Общинска администрация Свиленград; Малка

МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ ОБЯВЯВА ВТОРИ ПРИЕМ ПО ОП РЧР

МИГ „Свиленград-Ареал“, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява Втори прием по процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-2.096 „МИГ Свиленград-Ареал 2.1. Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите на територията на МИГ Свиленград-Ареал “ Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 ,,Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване“, Инвестиционен приоритет 1 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите” на ОП РЧР Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ-Свиленград-Ареал. Дейностите, които ще получат подкрепа включват: Направление „Подобряване достъпа до заетост“: Направление „Подобряване достъпа до образование“: Направление „Подобряване достъпа до социални и здравни услуги“: Направление „Развитие на местните общности и преодоляване на