Последни новини

СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ КЪМ СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА  МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ ПО ОП РЧР 2014-2020

Местна инициативна група Свиленград Ареал започва новата 2020 година с подписване на нови три договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ към Стратегията за водено от общностите местно развитие. Договорите са сключени с  ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД,  „БУРДЕНИС379 ООД  и „ ДАН КОЛОВ-ДМГ“  ЕООД. Чрез реализирането на договорите ще се постигне включване или реинтегриране в пазара на труда на безработни и неактивни лица, създаване на нови работни места и повишаването квалификацията на населението. Тази цел ще бъде постигната чрез комбинация от дейности за осигуряване на заетост, придобиване на нови умения, включително на работното място и  подобряване качеството на работните места

ОБЯВА

През 2019 г. МИГ Свиленград Ареал обяви прием на проекти по три процедури с финансовата подкрепа но Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. До момента има сключени седем договора с бенефициенти по програмата. Налични са остатъчни средства по две от процедурите. През 2020 г. МИГ Свиленград Ареал планира да обяви втори прием за подбор на проектни предложения по следните мерки: МЯРКА „Достъп до заетост на територията на МИГ Свиленград-Ареал“. ОДОБРЕНИ СРЕДСТВА ПО МЯРКАТА: 524 196,31 лв. ОСТАТЪЧНИ  СРЕДСТВА ПО МЯРКАТА: 121 217,69 лв. Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един  проект: 39 116 лв. Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект: 121 217,69 лв.  

МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ ОТЧИТА ИЗМИНАВАЩАТА 2019 Г. КАТО АКТИВНА, ОБЕЩАВАЩА И ПОЛЗОТВОРНА

МИГ СВИЛЕНГРАД АРЕАЛ ОТЧИТА ИЗМИНАВАЩАТА 2019 Г. КАТО АКТИВНА, ОБЕЩАВАЩА И ПОЛЗОТВОРНА   През изтичащата 2019 г. МИГ Свиленград Ареал  постигна голям напредък в изпълнението на Стратегията за Водещо от общностите местно развитие. Разработени, одобрени и обявени бяха пакет  документи за кандидатстване по: Програма за развитие на селските райони  20147-2020 г. Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“; Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“; Мярка 6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“; Оперативна програма „Развитие

МИГ Свиленград Ареал с изчерпан бюджет при първи краен срок за подаване на проектни предложения по процедура №BG05MOP001-3.006 МИГ Свиленград Ареал – Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и в трудно достъпните райони“ по ОПНОИР 2014-2020 г.

Във връзка с прием на проектни предложения по екипът на МИГ Свиленград Ареал уведомява своите потенциални бенефициенти по процедурата, че поради изчерпан бюджет няма налични средства по процедурата за втори прием на проектни предложения и същата е приключена. Към момента УО на ОПНОИР извършва проверка на оценителната процедура, проведена от МИГ Свиленград Ареал, в съответствие с чл.47, ал.1 на ПМС №161/2016 г. В случай, че след приключване на проверката от страна на УО и сключване на договори за представяне на БФП от страна на МИГ има неусвоен финансов ресурс по процедурата, същата може да бъде отворена отново със втори краен срок за прием на проектни