Изтекли покани

„МИГ Свиленград Ареал“ обявява обществено обсъждане на Проект на Насоки за кандидатстване и приложения към тях по  Процедура за подбор на проектни предложения за кандидатстване BG05M9OP001-2.043 „МИГ Свиленград-Ареал-Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите на територията на МИГ Свиленград-Ареал “, финансирана по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез Европейския социален фонд.

Проектът на документите се публикува на основание чл.26, ал.4 от ЗУСЕСИФ.

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17.00 часа на 21.05.2019г.(включително) на електронна поща: migsvilengrad@mail.bg

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо(e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word.

Приложени документи:

1.1_Обява

1.2  Документи за информация

1.2._Договор

1.2_Документи за попълване

1.2_Условия за кандидатстване – РЧР 2.1

 

„МИГ Свиленград Ареал“ обявява обществено обсъждане на Проект на Насоки за кандидатстване и приложения към тях по  Процедура за подбор на проектни предложения за кандидатстване № BG05M9OP001-1.046 „Достъп до заетост на територията на МИГ Свиленград Ареал“, финансирана по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез Европейския социален фонд.

Проектът на документите се публикува на основание чл.26, ал.4 от ЗУСЕСИФ.

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17.00 часа на 29.04.2019г.(включително) на електронна поща: migsvilengrad@mail.bg

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо(e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word.

Приложени документи:

1.1_Обява

1.2_Условия за кандидатстване -1.1

1.2_Документи за попълване

1.2_Документи за информация

1.2._Документи договор

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

„Местна инициативна група – Свиленград ареал“ обявява за обществено обсъждане проект на промени в стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) изпълнявана съгласно Споразумение № РД 50-32/19.04.2018 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., сключено  с  Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони  2014 – 2020 г., Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. и Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020 г. и Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020г.

Промените са допустими на  основание чл. 18, ал. 1, т. 1, 2 и 5 от Споразумение № РД 50-191/29.11.2016 г.

С предложението за промени, допустимостта и мотивите за всяка конкретна промяна може да се запознаете  тук – Промени в СВОМР_09_04_2019

Предложения и коментари по публикувания проект на промени в Стратегията за водено общностите местно развитие могат да се изпращат в срок до 17:00 ч. на  19.04.2019 г.  в офиса на МИГ Свиленград ареал – гр. Свиленград, ул. „Септемврийци” № 6 или на следната електронна поща: migsvilengrad@mail.bg


УВЕДОМЛЕНИЕ

за откриване на производство по издаване на общ административен акт по чл. 26, ал. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове – насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проекти № BG16M1OP002-3.010 с наименование „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Свиленград Ареал“

На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл26, ал. 4 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ), уведомявам всички заинтересовани лица, че Местна инициативна група “Свиленград ареал” открива производство по издаване на общ административен акт.

Цел на процедурата: Целта на процедурата е да се осигури подкрепа за подобряване на природозащитното състояние на видове и/или местообитания от мрежата Натура 2000.

Допустими бенефициенти:  община Свиленград, Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) за осъществяване на общественополезна дейност, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел със седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ Свиленград Ареал.

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ 4 785 157,54 лв.

МОТИВИ: Основните съображения за издаването на акта е одобрение на насоки за кандидатстване и приложенията към тях по процедура № BG16M1OP002-3.010 с наименование „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Свиленград Ареал“

ФОРМИ НА УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА В ПРОИЗВОДСТВОТО:

Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК във връзка с чл. 26, ал. 4, изречение второ от ЗУСЕСИФ, чрез представяне на писмени предложения и възражения, които могат да изпращат  в срок до 16:30ч. на 05.03.2019г. (включително) на следната електронна поща migsvilengrad@mail.bg или официално, с писмо, адресирано до МИГ, на адрес: Свиленград, ул. „Септемврийци“ № 6

В случай че се изпращат по електронна поща, предложенията и възраженията следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл. Молим заинтересованите лица да посочат електронна поща за контакт (в случай че предпочитат комуникацията с тях да се осъществява по електронна поща, различна от тази, от която е изпратено предложението и/или възражението), телефон и адрес за кореспонденция.

На основание чл. 69, ал. 1, т. 4 от АПК, във връзка с чл. 26, ал. 4, изречение трето от ЗУСЕСИФ, обществено обсъждане на проекта на насоки за кандидатстване ще се състои на 05.03.2019г., от 14:00 часа, в офиса на МИГ Свиленград ареал на адрес: гр. Свиленград, ул. „Септемврийци“ № 6.

Проектът на насоки за кандидатстване, заедно с приложенията към него, са публикувани на интернет страницата на МИГ: www.migsvilengrad.org, в меню:  обществено обсъждане – подменю – текущи покани, на основание чл. 66, ал. 1, предложение последно от АПК и чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

Настоящото уведомление да се оповести на горепосочената интернет страницата на МИГ на основание чл. 66, ал. 1, предложение последно от АПК.

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт в сградата на офиса на МИГ Свиленград ареал, на адрес: гр. Свиленград, ул. „Септемврийци“ № 6 от 13:00 до 15:00 часа всеки работен ден.

Лице за контакти: Елена Таушанова, тел. 0888 562 142

Насоки за кандидатстване

Приложения към условия за изпълнение

Приложения към условия за кандидатстване


Във връзка с промяна на индикативния график за прием на проекти на МИГ Свиленград Ареал, са извършени промени в Насоките за кандидатстване.
На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № 50-32/ 19.04.2018 г МИГ Свиленград Ареал обявява обществено обсъждане на Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проекти №BG16RFOP002-2.025 – МИГ Свиленград Ареал „Капацитет за растеж на МСП на територията на МИГ-Свиленград-Ареал“ от стратегията за ВОМР.

Писмени становища и предложения могат да се изпращат в срок до 04.01.2019 г. на следната електронна поща: migsvilengrad@mail.bg или на адрес: гр. Свиленград, ул. „Септемврийци” №6.

Направените становища и предложения, ще бъдат взети предвид при формирането на окончателния вариант на Насоките за кандидатстване, които ще бъдат качени в ИСУН като част от Процедурата за прием на проектни предложения.

Проект на насоки за кандидатстване по мярка от ОПИК:
1. Условия за кандидатстване ;
2. Приложения към Условия за кандидатстване;
3. Документи за изпълнение;
4. Обява за откриване на процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.025 – МИГ Свиленград Ареал „Капацитет за растеж на МСП на територията на МИГ Свиленград Ареал“;

Условия за кандидатстване

Приложения към Условията за кандидатстване

Документи за изпълнение

Обява_мярка_ОПИК_МИГ