Изтекли покани

ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОМЕНИ В СВОМР

Дата на обявяване : 12.03.2024 г.

Дата на приключване : 21.03.2024 г.

„Местна инициативна група – Свиленград-Тополовград“ обявява за обществено обсъждане проект на промени в стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) изпълнявана съгласно Споразумение № РД 50-32/19.04.2018 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., сключено  с  Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони  2014 – 2020 г., Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020 г.,  Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020г.

Предложените от МИГ Свиленград-Тополовград промени предвиждат пренасочване на остатъчни средства от мярка 4.1, 4.2 и 7.11. към мярка 7.2. Въпроси, възражения и предложения могат да бъдат направени по електронната поща на МИГ – migsvilengrad@gmail.bg или на място в офиса на МИГ Свиленград-Тополовград в периода 13.03.2024г.-21.03.2024г.

За целта е необходимо да бъде направена промяна на Стратегията, след провеждане на обществено обсъждане и Решение на Общото събрание на МИГ, касаещи разпределението на средствата по мерки и свързаните с това промени.

Предложения и коментари по публикувания проект на промени в Стратегията за водено от общностите местно развитие могат да се изпращат в срок до 17:00 ч. на  21.03.2024 г.  в офиса на МИГ Свиленград-Тополовград – гр. Свиленград, ул. „Септемврийци” № 6 или на следната електронна поща: migsvilengrad@mail.bg Предложенията и коментарите може да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл.

На 21.03.2024г. от 10:00, ще се проведе обсъждане на предложените промени в офиса на МИГ Свиленград-Тополовград на адрес гр. Свиленград, ул. „Септемврийци” № 6.

ПРОЕКТ-промени-СВОМР-03.2024


НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ ОТ ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СВИЛЕНГРАД И ОБЩИНА ТОПОЛОВГРАД

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Екипът на СНЦ „Местна инициативна група-Свиленград-Тополовград“ има удоволствието да Ви покани на Обществено обсъждане на проекта на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за програмен период 2023-2027 г.

Дейностите са част от изпълнението на проект „Разработване на стратегия за Водено от общностите местно развитие на територията на МИГ Свиленград Ареал и МИГ Тополовград“, във връзка с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-137/13.04.2023 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г.

Общественото обсъждане ще се проведе при следния график:

6 октомври 2023 г., 9:30 часа-конферентна зала на хотел „Свилена“;

6 октомври 2023 г., 14:00 часа-зала на Общински съвет-Тополовград.

 

За повече информация, e-mail адрес:migsvgrareal@abv.bg или на телефон: 0884574269.

 

Очакваме Вашето активно участие!


МИГ Свиленград ареал обявява за публично обсъждане пакет с документи за кандидатстване по Процедура BG16RFOP002-2.110: МИГ „Свиленград ареал“, „Капацитет за растеж на МСП на територията на МИГ „Свиленград ареал“ по Оперативна програма: „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020”, Приоритетна ос 2: „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2.: „Капацитет за растеж на МСП“ на ОПИК.

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17.00 часа на 03.12.2021г.(включително) на електронна поща: migsvilengrad@mail.bg

Предложенията и коментарите се представят като свободен текст в рамките на електронното писмо(e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word

Документи:

ОБЯВА ОПИК

Условия за изпълнение МИГ Свиленград Ареал

Условия за кандидатстване (2)

Приложения към условията за изпълнение

Приложения към Условията за кандидатстване


МИГ Свиленград ареал обявява за публично обсъждане пакет с документи за кандидатстване по Процедура № BG06RDNP001-575 МИГ Свиленград ареал – подмярка 4.2. Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти; мярка 4 „Инвестиции в материални активи“

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17.00 часа на 26.11.2021г.(включително) на електронна поща: migsvilengrad@mail.bg

Предложенията и коментарите се представяха като свободен текст в рамките на електронното писмо(e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word

Документи:

Документи за изпълнение по подмярка

4.2 Документи за информация по подмярка

4.2 Документи за кандидатстване по подмярка 4.2

4.2_Обява

4.2 Условия за изпълнение

4.2. Условия за кандидатстване (1)


ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОМЕНИ В СВОМР

Дата на обявяване : 05.05.2021 г.

Дата на приключване : 13.05.2021 г.

„Местна инициативна група – Свиленград ареал“ обявява за обществено обсъждане проект на промени в стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) изпълнявана съгласно Споразумение № РД 50-32/19.04.2018 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., сключено  с  Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони  2014 – 2020 г., Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020 г.,  Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020г.

С изменение на ПРСР 2014-2020 г., са осигурени допълнителни средства по подхода ВОМР. Те са предназначени за подготовка на СВОМР за следващия програмен период, както и за допълнителни проекти от Стратегиите по мерките от ЕЗФРСР. За всяка МИГ, сумата за която може да кандидатства е до 799 х.лв. за проекти към Стратегията /подмярка 19.2/ и до 114 х.лв. по подмярка 19.4. Допълнителните средства могат да бъдат използвани само за съществуващи в Стратегията мерки от ЕЗФРСР.

За целта е необходимо да бъде направена промяна на Стратегията, след провеждане на обществено обсъждане и Решение на Общото събрание на МИГ, касаещи разпределението на средствата по мерки и свързаните с това промени. С предложението за промени, допустимостта и мотивите за всяка конкретна промяна може да се запознаете тук.

Предложения и коментари по публикувания проект на промени в Стратегията за водено от общностите местно развитие могат да се изпращат в срок до 17:00 ч. на  13.05.2021 г.  в офиса на МИГ Свиленград ареал – гр. Свиленград, ул. „Септемврийци” № 6 или на следната електронна поща: migsvilengrad@mail.bg Предложенията и коментарите може да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл.

На 13.05.2021 г. от 13.30 ч. в голямата заседателна зала на общинска администрация Свиленград ще се проведе присъствено обществено обсъждане. Каним всички заинтересовани страни да вземат участие.

ПРОЕКТ промени СВОМР


 


ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

На вниманието на членовете на общото събрание на Места инициативна група „Свиленград Ареал“.

Уведомяваме Ви, че на 25.11.2020г. от 16:00 часа в офиса на МИГ Свиленград ареал на ул. Септемврийци № 6 ще се проведе заседание на Общото Събрание на МИГ „Свиленград ареал“ при следния:

 

Дневен ред

  1. Изменение на решение №1 от Протокол № 18/25.09.2020г. на ОС на МИГ Свиленград ареал относно промяна във финансовото разпределение на СВОМР във връзка с прехвърляне на средства от мярка 41 и 4.2 в мярка 6.4

 

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 17:00 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

 


ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

На вниманието на членовете на общото събрание на Места инициативна група „Свиленград Ареал“.

Уведомяваме Ви, че на 25.09.2020г. от 16:00 часа в офиса на МИГ Свиленград ареал на ул. Септемврийци № 6 ще се проведе заседание на Общото Събрание на МИГ „Свиленград ареал“ при следния:

Дневен ред

  1. Вземане на решение за промяна във финансовото разпределение на СВОМР – прехвърляне на средства от мярка 41 и 4.2 в мярка 6.4
  2. Вземане на решение за удължаване на Договора за кредит с ФОНД ФЛАГ

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 17:00 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

 


„Местна инициативна група – Свиленград ареал“ обявява за обществено обсъждане проект на промени в стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) изпълнявана съгласно Споразумение № РД 50-32/19.04.2018 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., сключено  с  Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони  2014 – 2020 г., Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. и Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020 г. и Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020г.

 

Промените са допустими на  основание чл. 18, ал. 1, т. 3, б. (а)  от Споразумение № РД 50-191/29.11.2016 г.

С предложението за промени, допустимостта и мотивите за всяка конкретна промяна може да се запознаете тук   – Промени в СВОМР_01_09_2020
Предложения и коментари по публикувания проект на промени в Стратегията за водено общностите местно развитие могат да се изпращат в срок до 17:00 ч. на  15.09.2020 г.  в офиса на МИГ Свиленград ареал – гр. Свиленград, ул. „Септемврийци” № 6 или на следната електронна поща: migsvilengrad@mail.bg


„МИГ Свиленград Ареал“ обявява обществено обсъждане на Проект на Насоки за кандидатстване и приложения към тях по  Процедура за подбор на проектни предложения за кандидатстване BG05M9OP001-2.096 „МИГ Свиленград-Ареал-Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите на територията на МИГ Свиленград-Ареал “, финансирана по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез Европейския социален фонд.

Проектът на документите се публикува на основание чл.26, ал.4 от ЗУСЕСИФ.

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17.00 часа на 13.04.2020г.(включително) на електронна поща: migsvilengrad@mail.bg или директно чрез системата на ИСУН

Приложени документи:

1.1_Обява_

1.2_УК_ РЧР 2.1_06_04_2020

1.2_За попълване

1.2 За информация

1.2._Договор


МИГ Свиленград ареал обявява за публично обсъждане пакет с документи за кандидатстване по Процедура № BG16M1OP002-3.028 „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Свиленград Ареал-2“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 10.04.2020 г. 23:59 ч. (включително) на електронна поща: migsvilengrad@mail.bg

Предложенията и коментарите се представят като свободен текст в рамките на електронно писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word.

Документи:

1.1_Обява_

1.2_УК_ РЧР 2.1_06_04_2020

1.2_За попълване

1.2 За информация

1.2._Договор


МИГ Свиленград ареал обявява за публично обсъждане пакет с документи за кандидатстване по Процедура № BG16M1OP002-3.028 „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Свиленград Ареал-2“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 10.04.2020 г. 23:59 ч. (включително) на електронна поща: migsvilengrad@mail.bg

Предложенията и коментарите се представят като свободен текст в рамките на електронно писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word.

Документи:

1.1_Обява_

1.2_УК_ РЧР 2.1_06_04_2020

1.2_За попълване

1.2 За информация

1.2._Договор

 

 


МИГ Свиленград ареал обявява за публично обсъждане пакет с документи за кандидатстване по Процедура № BG06RDNP001-058 МИГ Свиленград ареал – подмярка  4.2.  Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти; мярка 4 „Инвестиции в материални активи“

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17.00 часа на 31.03.2020г.(включително) на електронна поща: migsvilengrad@mail.bg

Предложенията и коментарите се представяха като свободен текст в рамките на електронното писмо(e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word.

Документи:

4.2_Обява

4.2. Условия за кандидатстване

Документи за информация по подмярка 4.2

Документи за кандидатстване по подмярка 4.2

4.2 Условия за изпълнение  

Документи за изпълнение по подмярка 4.2  


МИГ Свиленград Ареал“ обявява обществено обсъждане на Проект на Условия за кандидатстване и приложения към тях по  Процедура № BG06RDNP001-137 МИГ Свиленград ареал мярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4. „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17.00 часа на 20.02.2020г.(включително) на електронна поща: migsvilengrad@mail.bg

Предложенията и коментарите се представяха като свободен текст в рамките на електронното писмо(e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word.

4.1_Обява

4.1 Условия за изпълнение

4.1. Условия за кандидатстване 4.1

Документи за информация по подмярка 4.1

Документи за кандидатстване по подмярка 4.1

Документи към Условия за изпълнение 4.1


МИГ Свиленград Ареал“ обяви обществено обсъждане на Проект на Условия за кандидатстване и приложения към тях по  Процедура №  BG06RDNP001-19.230 „МИГ Свиленград ареал – Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности на територията на МИГ Свиленград Ареал“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17.00 часа на 06.11.2019г.(включително) на електронна поща: migsvilengrad@mail.bg

Предложенията и коментарите се представяха като свободен текст в рамките на електронното писмо(e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word.

Документи за информация

Документи за попълване

Документи към Условия за изпълнение 6.4_

Обява 6.4.

Условия за кандидатстване Свиленград 6.4.

Условия за изпълнение


„МИГ Свиленград Ареал“ обявява обществено обсъждане на Проект на Насоки за кандидатстване и приложения към тях по  Процедура за подбор на проектни предложения за кандидатстване BG 05М2ОP001-3.006 МИГ „Свиленград Ареал – Осигуряване на достъп до качествено образование в малките населени места и трудно достъпните райони, финансирана по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 чрез Европейския социален фонд.

Проектът на документите се публикува на основание чл.26, ал.4 от ЗУСЕСИФ.

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17.00 часа на 16.07.2019г.(включително) на електронна поща: migsvilengrad@mail.bg

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо(e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word.

Приложени документи:

1.1_Обява

Условия за изпълнение

Приложения за информация

Приложения за попълване

1.2.Условия за кандидатстване -ОПНОИР


МИГ Свиленград Ареал“ обявява обществено обсъждане на Проект на Насоки за кандидатстване и приложения към тях по  Процедура №BG06RDNP001-19.286 МИГ Свиленград Ареал, Мярка 7.5. „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура, туристическа инфраструктура и малка по мащаб туристическа инфраструктура“  от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17.00 часа на 12.07.2019г.(включително) на електронна поща: migsvilengrad@mail.bg

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо(e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word.

7.5_Обява

Условия за изпълнение на проекти

Документи за информация

Документи за попълване

Документи към Условия за изпълнение

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

МИГ Свиленград Ареал“ обявява обществено обсъждане на Проект на Насоки за кандидатстване и приложения към тях по  Процедура за подбор на проектни предложения за кандидатстване BG05M9OP001-1-052 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора на територията на МИГ Свиленград Ареал “ финансирана по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез Европейския социален фонд.

Проектът на документите се публикува на основание чл.26, ал.4 от ЗУСЕСИФ.

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17.00 часа на 05.06.2019г.(включително) на електронна поща: migsvilengrad@mail.bg

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо(e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word.

Приложени документи:

1.1_Обява-УО

1.2_Условия за кандидатстване – ОПРЧР-МЯРКА 1.3.

1.2. Документи за информация

1.2._Договор

1.2_Документи за попълване


ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

На вниманието на членовете на общото събрание на Места инициативна група „Свиленград Ареал“.

Уведомяваме Ви, че на 29.05.2019г. от 16:00 часа в офиса на МИГ Свиленград, ул. Септемврийци № 6 ще се проведе заседание на Общото Събрание на МИГ „Свиленград ареал“ при следния:

Дневен ред

  1. Приемане на промени в Стратегия за водено от общностите местно развитие на МИГ Свиленград ареал.
  2. Промяна на член на Общо събрание на МИГ Свиленград Ареал.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се проведе същия ден в 17:00 ч., на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.


„МИГ Свиленград Ареал“ обявява обществено обсъждане на Проект на Насоки за кандидатстване и приложения към тях по  Процедура за подбор на проектни предложения за кандидатстване BG05M9OP001-2.043 „МИГ Свиленград-Ареал-Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите на територията на МИГ Свиленград-Ареал “, финансирана по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез Европейския социален фонд.

Проектът на документите се публикува на основание чл.26, ал.4 от ЗУСЕСИФ.

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17.00 часа на 21.05.2019г.(включително) на електронна поща: migsvilengrad@mail.bg

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо(e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word.

Приложени документи:

1.1_Обява

1.2  Документи за информация

1.2._Договор

1.2_Документи за попълване

1.2_Условия за кандидатстване – РЧР 2.1

 

„МИГ Свиленград Ареал“ обявява обществено обсъждане на Проект на Насоки за кандидатстване и приложения към тях по  Процедура за подбор на проектни предложения за кандидатстване № BG05M9OP001-1.046 „Достъп до заетост на територията на МИГ Свиленград Ареал“, финансирана по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 чрез Европейския социален фонд.

Проектът на документите се публикува на основание чл.26, ал.4 от ЗУСЕСИФ.

Предложения и коментари по горепосочените документи могат да се изпращат в срок до 17.00 часа на 29.04.2019г.(включително) на електронна поща: migsvilengrad@mail.bg

Предложенията и коментарите следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо(e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл във формат .word.

Приложени документи:

1.1_Обява

1.2_Условия за кандидатстване -1.1

1.2_Документи за попълване

1.2_Документи за информация

1.2._Документи договор

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

„Местна инициативна група – Свиленград ареал“ обявява за обществено обсъждане проект на промени в стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) изпълнявана съгласно Споразумение № РД 50-32/19.04.2018 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., сключено  с  Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони  2014 – 2020 г., Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. и Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 -2020 г. и Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020г.

Промените са допустими на  основание чл. 18, ал. 1, т. 1, 2 и 5 от Споразумение № РД 50-191/29.11.2016 г.

С предложението за промени, допустимостта и мотивите за всяка конкретна промяна може да се запознаете  тук – Промени в СВОМР_09_04_2019

Предложения и коментари по публикувания проект на промени в Стратегията за водено общностите местно развитие могат да се изпращат в срок до 17:00 ч. на  19.04.2019 г.  в офиса на МИГ Свиленград ареал – гр. Свиленград, ул. „Септемврийци” № 6 или на следната електронна поща: migsvilengrad@mail.bg


УВЕДОМЛЕНИЕ

за откриване на производство по издаване на общ административен акт по чл. 26, ал. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове – насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проекти № BG16M1OP002-3.010 с наименование „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Свиленград Ареал“

На основание чл. 66 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл26, ал. 4 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ), уведомявам всички заинтересовани лица, че Местна инициативна група “Свиленград ареал” открива производство по издаване на общ административен акт.

Цел на процедурата: Целта на процедурата е да се осигури подкрепа за подобряване на природозащитното състояние на видове и/или местообитания от мрежата Натура 2000.

Допустими бенефициенти:  община Свиленград, Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) за осъществяване на общественополезна дейност, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел със седалище и адрес на управление на територията на действие на МИГ Свиленград Ареал.

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ 4 785 157,54 лв.

МОТИВИ: Основните съображения за издаването на акта е одобрение на насоки за кандидатстване и приложенията към тях по процедура № BG16M1OP002-3.010 с наименование „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР в територията на МИГ Свиленград Ареал“

ФОРМИ НА УЧАСТИЕ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА В ПРОИЗВОДСТВОТО:

Заинтересованите лица и организации могат да участват в производството по издаване на акта, на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от АПК във връзка с чл. 26, ал. 4, изречение второ от ЗУСЕСИФ, чрез представяне на писмени предложения и възражения, които могат да изпращат  в срок до 16:30ч. на 05.03.2019г. (включително) на следната електронна поща migsvilengrad@mail.bg или официално, с писмо, адресирано до МИГ, на адрес: Свиленград, ул. „Септемврийци“ № 6

В случай че се изпращат по електронна поща, предложенията и възраженията следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл. Молим заинтересованите лица да посочат електронна поща за контакт (в случай че предпочитат комуникацията с тях да се осъществява по електронна поща, различна от тази, от която е изпратено предложението и/или възражението), телефон и адрес за кореспонденция.

На основание чл. 69, ал. 1, т. 4 от АПК, във връзка с чл. 26, ал. 4, изречение трето от ЗУСЕСИФ, обществено обсъждане на проекта на насоки за кандидатстване ще се състои на 05.03.2019г., от 14:00 часа, в офиса на МИГ Свиленград ареал на адрес: гр. Свиленград, ул. „Септемврийци“ № 6.

Проектът на насоки за кандидатстване, заедно с приложенията към него, са публикувани на интернет страницата на МИГ: www.migsvilengrad.org, в меню:  обществено обсъждане – подменю – текущи покани, на основание чл. 66, ал. 1, предложение последно от АПК и чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

Настоящото уведомление да се оповести на горепосочената интернет страницата на МИГ на основание чл. 66, ал. 1, предложение последно от АПК.

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с цялата информация, съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт в сградата на офиса на МИГ Свиленград ареал, на адрес: гр. Свиленград, ул. „Септемврийци“ № 6 от 13:00 до 15:00 часа всеки работен ден.

Лице за контакти: Елена Таушанова, тел. 0888 562 142

Насоки за кандидатстване

Приложения към условия за изпълнение

Приложения към условия за кандидатстване


Във връзка с промяна на индикативния график за прием на проекти на МИГ Свиленград Ареал, са извършени промени в Насоките за кандидатстване.
На основание чл. 6, т. 4 от Споразумение за изпълнение на СВОМР № 50-32/ 19.04.2018 г МИГ Свиленград Ареал обявява обществено обсъждане на Насоки за кандидатстване по процедура за подбор на проекти №BG16RFOP002-2.025 – МИГ Свиленград Ареал „Капацитет за растеж на МСП на територията на МИГ-Свиленград-Ареал“ от стратегията за ВОМР.

Писмени становища и предложения могат да се изпращат в срок до 04.01.2019 г. на следната електронна поща: migsvilengrad@mail.bg или на адрес: гр. Свиленград, ул. „Септемврийци” №6.

Направените становища и предложения, ще бъдат взети предвид при формирането на окончателния вариант на Насоките за кандидатстване, които ще бъдат качени в ИСУН като част от Процедурата за прием на проектни предложения.

Проект на насоки за кандидатстване по мярка от ОПИК:
1. Условия за кандидатстване ;
2. Приложения към Условия за кандидатстване;
3. Документи за изпълнение;
4. Обява за откриване на процедура за подбор на проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.025 – МИГ Свиленград Ареал „Капацитет за растеж на МСП на територията на МИГ Свиленград Ареал“;

Условия за кандидатстване

Приложения към Условията за кандидатстване

Документи за изпълнение

Обява_мярка_ОПИК_МИГ